Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit internationale bijstandsverlening bij de heffing [...] Belastingwet BES (uitvoering FATCA-verdrag)

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Besluit van 15 december 2014 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en het Uitvoeringsbesluit Belastingwet BES ter uitvoering van het op 18 december 2013 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2014, 22)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 21 oktober 2014, nr. DB 2014/432;

Gelet op artikel 8 van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en artikel 8.129 van de Belastingwet BES;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 4 december 2014, nr. W06.14.0398/111);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 11 december 2014, nr. DB 2014/507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.]

Artikel II

  • 4 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder FATCA-verdrag verstaan: het op 18 december 2013 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2014, 22).

Artikel III

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Belastingwet BES.]

Artikel V

  • 1 In afwijking van artikel 7b.1, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Belastingwet BES worden over het kalenderjaar 2014 als gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 8.129, vierde lid, van de Belastingwet BES aangewezen: de gegevens en inlichtingen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, onder (1) tot en met (4), van het FATCA-verdrag, ter zake van Amerikaanse te rapporteren rekeningen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel cc, van het FATCA-verdrag, te bepalen met inachtneming van artikel 3, eerste, tweede en vierde lid, van het FATCA-verdrag en de bepalingen in de bijlagen I en II van het FATCA-verdrag.

  • 2 In afwijking van artikel 7b.1, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Belastingwet BES worden over het kalenderjaar 2015 als gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 8.129, vierde lid, van de Belastingwet BES aangewezen: de gegevens en inlichtingen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, onder (1) tot en met (4), (5)(A), (6) en (7), van het FATCA-verdrag, ter zake van Amerikaanse te rapporteren rekeningen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel cc, van het FATCA-verdrag, te bepalen met inachtneming van artikel 3, eerste, tweede en vierde lid, van het FATCA-verdrag en de bepalingen in de bijlagen I en II van het FATCA-verdrag.

  • 4 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder FATCA-verdrag verstaan: het op 18 december 2013 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2014, 22).

Artikel VI

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Belastingwet BES.]

Artikel VII

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015 en vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot gegevens en inlichtingen over het kalenderjaar 2014.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 15 december 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën ,

E.D. Wiebes

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie ,

I.W. Opstelten