Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit financiële markten 2015[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2018.]

Geldend van 26-11-2015 t/m heden

Besluit van 28 november 2014 tot wijziging van het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingsbesluit financiële markten 2015)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 15 juli 2014, FM/2014/1143 M, directie Financiële Markten, gedaan mede namens Onze Minister van Veiligheid en Justitie;

Gelet op de artikelen 1:50a, 1:81, eerste en tweede lid, 3:17, tweede lid, aanhef en onderdelen c en e, 3:28a, tweede lid, 3:29, derde lid, 3:33a, eerste lid, onderdeel b, zevende lid, 3:33b, derde lid, 3:57, tweede lid, 3:72, vijfde lid, 3:73b, tweede lid, 3:116, 3:263, vierde lid, 3:267, vijfde lid, 4:9, derde lid, 4:14, tweede lid, aanhef en onderdeel c, onder 3, 4:15, tweede lid, aanhef en onderdeel b onder 2, 4:20, eerste lid, 4:22, eerste lid, 4:25, eerste lid, 4:27a, tweede lid, 4:61 eerste lid, 4:25a van de Wet of het financieel toezicht, de artikelen 2:6, derde lid, 5:10, tweede lid, 5:12 en 5:14, derde lid, van de Wet financiële markten BES, artikel 10f van de Sanctiewet 1977 en de artikelen 15, eerste lid, en 28 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 10 oktober 2014, nr. W06.14.0280/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 25 november 2014, FM/2014/1580 U, directie Financiële Markten, gedaan mede namens Onze Minister van Veiligheid en Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit prudentiële regels Wft.]

Artikel II

[Red: Wijzigt het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.]

Artikel III

[Red: Wijzigt het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt het Besluit financiële markten BES.]

Artikel V

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt het Overdrachtsbesluit Sanctiewet 1977.]

Artikel IX

In afwijking van de artikelen 40d tot en met 40j van het Besluit prudentiële regels Wft, blijven de artikelen 1, 124a, 124b en artikel 124c van het Besluit prudentiële regels Wft en artikel 135, eerste lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, zoals die onmiddellijk voor inwerkingtreding van artikel I, onderdeel H luidden, gedurende twaalf maanden vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel H, van toepassing op:

Artikel X

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel XI

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit financiële markten 2015.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 28 november 2014

Willem-Alexander

De Minister van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Uitgegeven de negentiende december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten