Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan secretaris-generaal ministerie [...] 2007 en Reglement Dienst Buitenlandse Zaken

Geldend van 24-12-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2014, 2014-0000087449 houdende het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de hoofden van de vertegenwoordiging van het Koninkrijk in het buitenland in het kader van het Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007 en het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gezien de schriftelijke instemming van de secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1. Mandaat en machtiging Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007

 • 1 De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verleent de secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken mandaat om ten aanzien van de ambtenaar die door voornoemde minister wordt uitgezonden voor het verrichten van werkzaamheden bij een vertegenwoordiging van het Koninkrijk in het buitenland, besluiten te nemen overeenkomstig het Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007 met dien verstande dat voornoemde ambtenaar:

 • 2 De secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken kan voor het nemen van de in het eerste en derde lid bedoelde besluiten schriftelijk ondermandaat en -machtiging verlenen aan de onder zijn gezag werkzame ambtenaren.

 • 3 De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verleent mandaat en machtiging aan de secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake het beslissen op en behandelen en ondertekenen van bezwaren, beroepen en hoger beroepen tegen besluiten genomen krachtens het eerste en tweede lid.

Artikel 2. Mandaat, volmacht en machtiging Reglement Dienst Buitenlandse Zaken

 • 2 Een hoofd van een vertegenwoordiging van het Koninkrijk in het buitenland en de secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen voor het verrichten van de in het eerste en derde lid bedoelde handelingen schriftelijk ondermandaat, -volmacht en -machtiging verlenen aan de onder hun gezag werkzame ambtenaren.

 • 3 De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verleent mandaat en machtiging aan de secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken inzake het beslissen op en behandelen en ondertekenen van bezwaren, beroepen en hoger beroepen van werknemers van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, als bedoeld in artikel 115, eerste lid, van het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken, tegen een uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende mondelinge of schriftelijke beslissing van een hoofd van een vertegenwoordiging van het Koninkrijk in het buitenland of een onder zijn gezag werkzame ambtenaar.

Artikel 3. Ondertekening en vermelding

 • 1 De secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de hoofden van de vertegenwoordigingen van het Koninkrijk in het buitenland en de onder hun gezag werkzame ambtenaren aan wie op grond van de artikelen 1, tweede lid, en 2, tweede lid, ondermandaat, volmacht of machtiging is verleend, zijn gehouden in de ondertekening van stukken die op basis van deze regeling worden ondertekend, de vertegenwoordigingsbevoegdheid tot uiting te brengen door opneming van de volgende formule:

  De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

  namens deze,

  handtekening van de betrokken vertegenwoordigingsbevoegde

  naam van de betrokken vertegenwoordigingsbevoegde,

  functie betrokken vertegenwoordigingsbevoegde

 • 2 In een krachtens mandaat genomen besluit wordt vermeld dat het besluit namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is genomen.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Hoogachtend,
De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,

M. Boereboom

de Directeur-Generaal Werk