Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststellen overtolligheid bij het van werk naar werk beleid voor de sector Rijk 2013–2015[Regeling vervalt per 01-01-2017.]

Geldend van 23-12-2014 t/m heden

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 16 december 2014, nr. 2014-0000674770, houdende regels om de overtolligheid bij reorganisatie vast te stellen in het kader van het van werk naar werk beleid voor de sector Rijk 2013–2015 (Regeling vaststellen overtolligheid bij het van werk naar werk beleid voor de sector Rijk 2013–2015)

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Gelet op artikel 49w, zesde lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2017]

  • 1 Het bevoegd gezag bepaalt het onderdeel of de onderdelen van de sector Rijk waarbinnen ambtenaren als overtollig worden aangewezen.

  • 2 Ter uitvoering van het eerste lid stelt het bevoegd gezag voor het onderdeel of de onderdelen een overzicht vast per leeftijdsgroep van alle functies en alle personen die in die functies werkzaam zijn.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2017]

Het bevoegd gezag stelt vast welke functies uitwisselbaar zijn, gelet op

  • a. de functie-inhoud,

  • b. de voor de functievereiste kennis en vaardigheden,

  • c. de voor de functie vereiste competenties,

  • d. de voor de functie geldende salarisschaal, en

  • e. de bijzondere omstandigheden bij de vervulling van de functie.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2017]

Het aantal per leeftijdsgroep als overtollig aan te wijzen ambtenaren wordt door het bevoegd gezag vastgesteld door het aantal ambtenaren binnen de leeftijdsgroep te delen door het totaal aantal ambtenaren werkzaam in de categorie uitwisselbare functies, met inachtneming van de arbeidsduurfactor van deze ambtenaren, vermenigvuldigd met het aantal waarmee de categorie uitwisselbare functies wordt verminderd.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2017]

Bij een aanstelling voor een variabel aantal uren wordt voor het vaststellen van overtolligheid uitgegaan van de garantie-uren, bedoeld in artikel 6b, tweede lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2017]

Het bevoegd gezag kan afwijken van het als eerste als overtollig aanwijzen van een ambtenaar die het geringste aantal jaren overheidswerknemer is geweest, indien:

  • a. de zeer zwakke arbeidsmarktpositie van die ambtenaar in relatie tot die van de andere ambtenaren binnen de leeftijdsgroep waartoe betrokkenen behoren daartoe aanleiding geeft;

  • b. die ambtenaar over bijzondere kennis of vaardigheden beschikt die onmisbaar zijn voor het te reorganiseren onderdeel of de te reorganiseren onderdelen, of

  • c. die ambtenaar tijdelijk bij een derde binnen of buiten de sector Rijk onder diens toezicht en leiding werkzaamheden verricht die niet aan een andere ambtenaar kunnen worden opgedragen.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2017]

De Minister voor Wonen en Rijksdienst stelt beleidsregels vast over de toepassing van deze regeling.

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststellen overtolligheid bij het van werk naar werk beleid voor de sector Rijk 2013–2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok