Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vergoedingen Kamer van Koophandel 2015

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 16 december 2014, nr. WJZ / 14191493, tot vaststelling van de aan de Kamer van Koophandel door ondernemingen verschuldigde vergoedingen (Regeling vergoedingen Kamer van Koophandel 2015)

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 34, eerste lid, van de Wet op de Kamer van Koophandel;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. DOP: een digitaal ondernemersplein als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op de Kamer van Koophandel;

 • b. ICT: de Stafafdeling Informatie- en Communicatie Technologie van de Kamer van Koophandel;

 • c. KCC: de Afdeling Klant Contact Centrum van de Kamer van Koophandel;

 • d. OO: de Afdeling Ondernemersondersteuning van de Kamer van Koophandel.

Artikel 2

 • 1 De vergoedingen, bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de Wet op de Kamer van Koophandel, bedragen voor:

  • a. een seminar voor starters: € 50,– per dagdeel;

  • b. overige seminars: € 50,– per dagdeel;

  • c. een afgifte van een certificaat van oorsprong: € 19,35;

  • d. een digitale afgifte van een certificaat van oorsprong: € 13,85;

  • e. een afgifte van het Admission Temporaire/Temporary Admission-carnet: € 199,–;

  • f. een afgifte van legalisatiedocumenten: € 11,35;

  • g. een digitale afgifte van legalisatiedocumenten: € 9,35;

  • h. het in depot houden van algemene voorwaarden: € 18,– per jaar;

  • i. een kopie van Certificaten van Oorsprong: € 0,95 per kopie;

  • j. een afgifte van de vergunning winkelweekactie: € 28,– per vergunning;

  • k. een Europese Gemeenschap Verklaring op basis van richtlijn 2005/36/EG: € 80,– per verklaring;

  • l. inkomende en uitgaande handelsmissies: tarief per deelnemer wordt berekend per missie op basis van hoofdelijke omslag;

  • m. een uitgifte van de identificatiecode voor juridische entiteiten die ingeschreven zijn in het handelsregister, bedoeld in de bijlage van de Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 1247/2012 van de Commissie van 19 december 2012 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de formattering en de frequentie van de transactierapportage aan transactieregisters overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (Legal Entity Identifier): € 150,– voor de eerste aanvraag en € 100,– voor de jaarlijkse verlenging;

  • n. een evenement:

   • 1°. gericht op overdracht informatie: € 25,– per deelnemer;

   • 2°. gericht op het delen van specifieke kennis: € 50,– per deelnemer;

   • 3°. in samenwerking met partnerorganisaties: € 50,– per deelnemer, minus eigen bijdrage door de partnerorganisaties;

  • o. een workshop: € 50,– per deelnemer;

  • p. een netwerkbijeenkomst: € 50,– per deelnemer;

  • q. een product KvK data op maat:

   • 1°. basisrapportage: € 2.400,– voor de basismodule en € 300,– voor elke additionele module;

   • 2°. toevoeging van maatwerk aan modules: € 122,– per uur.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoedingen Kamer van Koophandel 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 december 2014

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Bijlage behorend bij artikel 2, tweede lid:

Uurtarieven begroting 2015

KCC

OO

DOP

ICT

Loonschaal 4

85

     

Loonschaal 5

88

   

87

Loonschaal 6

92

   

91

Loonschaal 7

96

95

 

95

Loonschaal 8

102

   

101

Loonschaal 9

108

 

117

107

Loonschaal 10

115

113

 

114

Loonschaal 11

124

122

133

123

Loonschaal 12

135

133

 

134

Loonschaal 13

 

145

 

146

Loonschaal 14

 

155

   

Loonschaal 15

       

Loonschaal 16

 

164

   

Loonschaal 17

       

Loonschaal 18