Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling Wft (ter zake geregistreerde gedekte obligaties)

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Financiën van 9 december 2014, FM 2014/1900 M, directie Financiële Markten,tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Wft in verband met de invoering van een nieuw wettelijk kader voor geregistreerde gedekte obligaties (Wijziging van de Uitvoeringsregeling Wft ter zake geregistreerde gedekte obligaties)

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 40j van het Besluit prudentiële regels Wft;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Wft.]

Artikel II

In afwijking van de artikelen 20a tot en met 20i van de Uitvoeringsregeling Wft blijven de artikelen 20a tot en met 20c van de Uitvoeringsregeling Wft, zoals die artikelen op 31 december 2014 luidden, tot en met 31 december 2015 van toepassing op:

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem