Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling normen WSF 2000, WTOS en WSF BES

Geldend van 01-09-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 december 2014, nr. HO&S/695142, houdende onder meer het vaststellen van de normbedragen in de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten alsmede de Wet studiefinanciering BES voor het jaar 2015 (Regeling normen WSF 2000, WTOS en WSF BES, voor het jaar 2015)

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 2. Indexcijfer cao-lonen en consumentenprijsindex

  • 1 Voor de toepassing van artikel 17, derde lid, van het BSF 2000 en artikel 5, derde lid, van het BTOS wordt onder indexcijfer van de cao-lonen verstaan: de reeks ‘CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen’, zoals die is berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en is gepubliceerd in het Statistisch Bulletin. De van toepassing zijnde procentuele ontwikkeling is 0,96 procent.

  • 2 Voor de toepassing van artikel 17, derde lid, van het BSF 2000, en artikel 5, derde lid, van het BTOS, wordt onder consumentenprijsindex verstaan: de reeks ‘consumentenprijsindex alle huishoudens’, zoals die is berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en is gepubliceerd in het Statistisch Bulletin. De van toepassing zijnde procentuele ontwikkeling is 0,98 procent.

  • 3 Voor de toepassing van artikel 8.1, eerste lid, van de WSF BES wordt onder consumentenprijsindex verstaan: de index opgenomen in de reeks ‘consumentenprijsindex Caribisch Nederland’ voor Bonaire, zoals die is berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en is gepubliceerd op internet. De van toepassing zijnde procentuele ontwikkeling is 1,47 procent.

Artikel 3. Rentepercentage WSF 2000 en WSF BES

Hoofdstuk 2. Normen WSF 2000

Artikel 4. Toetsingsinkomen partner [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 5. Vrije voet veronderstelde ouderlijke bijdrage beroepsonderwijs

Met ingang van 1 januari 2016 worden de bedragen, genoemd in artikel 3.9, tweede lid, van de WSF 2000, vastgesteld op € 17.052,77 respectievelijk € 21.604,95.

Artikel 5a. Vrije voet veronderstelde ouderlijke bijdrage hoger onderwijs

Artikel 6. Vordering wegens eigen inkomsten studerende

Artikel 7. Normbedragen studiefinanciering

De bedragen, genoemd in de overzichten 1, 2 en 3 van artikel 3.18 van de WSF 2000 luiden per maand naar de maatstaf van 1 januari 2016 als volgt:

Overzicht 1. Normbedragen voor de kosten van levensonderhoud
A. Beroepsonderwijs  

Normbedrag thuiswonend

€ 501,51

Normbedrag uitwonend

€ 708,29

B. Hoger onderwijs  

normbedrag

€ 862,50

Overzicht 2. Financieringsbronnen
A. Beroepsonderwijs  

Basisbeurs (exclusief toeslag eenoudergezin)

 

thuiswonend

€ 81,81

uitwonend

€ 266,99

Basislening

 

thuis- en uitwonend

€ 178,22

Maximale aanvullende beurs/lening of veronderstelde ouderlijke bijdrage

 

thuiswonend

€ 241,48

uitwonend

€ 263,08

B. Hoger onderwijs  

Basislening

€ 480,57

Maximale aanvullende beurs/lening of veronderstelde ouderlijke bijdrage

€ 381,93

Overzicht 3. Aanvullende financieringsbron
 

Hoger onderwijs

Beroepsonderwijs

Toeslag eenoudergezin

€ 249,54

€ 249,54

Artikel 8. Maximale hoogte lening

Van 1 januari 2016 tot 1 januari 2017 wordt het bedrag, genoemd in de artikelen 4.7, derde lid, 4.18, tweede lid, en 5.2, vierde lid, van de WSF 2000, vastgesteld op € 925,95.

Artikel 8a. Normbedrag kwijtschelding studieschuld

Naar de maatstaf van 1 januari 2016 bedraagt het bedrag, genoemd in artikel 6.2a, tweede lid, van de WSF 2000, € 1.242,18.

Artikel 8b. Normbedragen cohortgarantie

Naar de maatstaf van 1 januari 2016 luiden de bedragen, genoemd in artikel 12.14, tweede lid, van de WSF 2000:

 

thuiswonende

uitwonende

a. maandbedrag als bedoeld in overzicht 1 van artikel 3.18

€ 655,70

€ 862,50

b. basisbeurs als bedoeld in overzicht 2 van artikel 3.18

€ 103,78

€ 288,95

c. maximale aanvullende beurs of lening als bedoeld in overzicht 2 van artikel 3.18

€ 249,56

€ 271,19

d. basislening als bedoeld in overzicht 2 van artikel 3.18

€ 302,36

€ 302,36

Artikel 8c. Normbedrag verhoogde aanvullende beurs

Naar de maatstaf van 1 januari 2016 bedragen de bedragen, genoemd in artikel 12.16, eerste en tweede lid, van de WSF 2000, € 271,19 onderscheidenlijk € 110,74.

Artikel 8d. Normbedrag partnertoeslag [Vervallen per 01-01-2016]

Hoofdstuk 3. Normen WTOS

Artikel 9. Grensbedragen draagkracht en toetsingsinkomen

Artikel 10. Normbedragen basistoelage

Met ingang van 1 januari 2016 wordt de hoogte van de basistoelage per kalendermaand, bedoeld in artikel 4.3 van de WTOS, als volgt vastgesteld:

  • a. € 112,62 voor een thuiswonende leerling;

  • b. € 262,58 voor een uitwonende leerling.

Artikel 11. Normbedragen tegemoetkoming schoolkosten ex artikel 4.6

Met ingang van schooljaar 2016–2017 wordt de tegemoetkoming schoolkosten, bedoeld in artikel 4.6 van de WTOS, als volgt vastgesteld:

Overzicht bedragen tegemoetkoming schoolkosten per maand 2016–2017

a. onderbouw volledig op grond van de WVO bekostigd onderwijs en onderbouw + bovenbouw volledig op grond van de WEB bekostigd voorbereidend beroepsonderwijs verzorgd in een agrarisch opleidingscentrum

€ 79,40

b. bovenbouw volledig op grond van de WVO bekostigd onderwijs

€ 86,94

c. onderbouw niet volledig en rechtstreeks bekostigd vo

€ 108,73

d. bovenbouw niet volledig en rechtstreeks bekostigd vo

€ 116,30

e. speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

€ 52,75

f. voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo)

€ 116,30

Artikel 12. Normbedrag tegemoetkoming schoolkosten ex artikel 5.4

Met ingang van het schooljaar 2016–2017 wordt de tegemoetkoming schoolkosten, bedoeld in artikel 5.4 van de WTOS, vastgesteld op € 731,50.

Artikel 13. Normbedragen tegemoetkoming schoolkosten ex artikel 5.10

Met ingang van het schooljaar 2016–2017 wordt de tegemoetkoming schoolkosten, bedoeld in de overzichten 1 en 2 van artikel 5.10 van de WTOS, als volgt vastgesteld:

Overzicht 1. Onderwijs gedurende gehele schooljaar of geen onderwijs meer vanaf 1 januari

aantal minuten per week

schoolkosten

540 of meer

€ 312,98

540 of meer en voor 1 januari 270 tot 540

€ 156,49 + € 156,49 naar rato aantal minuten dat onderwijs wordt gevolgd

270 tot 540

€ 210,86

270 tot 540 en voor 1 januari minder dan 270

€ 105,43 + € 105,43 naar rato aantal minuten dat onderwijs wordt gevolgd

minder dan 270

nihil

Overzicht 2. Geen onderwijs meer volgen na 30 september en voor 1 januari

aantal minuten per week

schoolkosten

540 of meer

€ 156,49

540 of meer en voor 1 januari 270 tot 540

€ 78,25 + € 78,24 naar rato aantal minuten dat onderwijs wordt gevolgd

270 tot 540

€ 105,43

270 tot 540 en voor 1 januari minder dan 270

€ 52,72 + € 52,71 naar rato aantal minuten dat onderwijs wordt gevolgd

Minder dan 270

nihil

Artikel 14. Normbedragen tegemoetkoming schoolkosten ex artikel 10.7

Met ingang van het schooljaar of studiejaar 2016–2017 wordt de tegemoetkoming in de schoolkosten, genoemd in artikel 10.7, derde lid, van de WTOS, als volgt vastgesteld:

  • a. € 732,00 voor het onderwijs genoemd in onderdeel a;

  • b. € 312,98 voor het onderwijs genoemd in onderdeel b;

  • c. € 210,86 voor het onderwijs genoemd in onderdeel c.

Hoofdstuk 4. Normen WSF BES

Artikel 15. Normbedragen studiefinanciering en opstarttoelage BES

Met ingang van 1 januari 2016 worden de bedragen, bedoeld in artikel 2.2 van de WSF BES, als volgt vastgesteld:

Bedragen studiefinanciering BES:

I. Onderwijstype

II. Plaats opleiding

III. Prestatiebeurs of gift per maand

IV. Lening tijdens prestatiebeurs per maand

V. Lening na prestatiebeurs per maand

Beroepsonderwijs

Eigen openbaar lichaam

USD 74,23

USD 148,46

USD 222,69

 

Ander openbaar lichaam, Aruba, Curaçao, Sint Maarten

USD 241,23

USD 482,46

USD 723,69

 

Overig deel Caribische regio

USD 371,13

USD 742,26

USD 1.113,39

 

Verenigde Staten van Amerika

USD 509,11

USD 1.018,22

USD 1.527,33

Hoger onderwijs

Eigen openbaar lichaam

USD 139,17

USD 278,34

USD 417,51

 

Ander openbaar lichaam, Aruba, Curaçao, Sint Maarten

USD 278,33

USD 556,66

USD 834,99

 

Overig deel Caribische regio

USD 371,13

USD 742,26

USD 1.113,39

 

Verenigde Staten van Amerika

USD 509,11

USD 1.018,22

USD 1.527,33

Bedragen opstarttoelage BES:

I. Onderwijstype

II. Plaats opleiding

III. Prestatiebeurs

IV. Lening

Beroepsonderwijs opleiding niveau 3 of 4 en hoger onderwijs

Europees deel van Nederland

USD 2.561,92

USD 5.123,84

Hoofdstuk 5. Wijziging bedragen in andere regelingen [Vervallen per 01-09-2015]

Artikel 16. Maximale verrekenbedrag 2015 in de Regeling studiefinanciering 2000 [Vervallen per 01-09-2015]

Artikel 17. Maximale verrekenbedrag 2015 in de Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten [Vervallen per 01-09-2015]

Artikel 18. Maximale verrekenbedrag 2015 in de Regeling studiefinanciering BES [Vervallen per 01-09-2015]

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 19. Inwerkingtreding en vervaldatum [Vervallen per 01-09-2015]

Artikel 20. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling normen WSF 2000, WTOS en WSF BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker