Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Fiscale verzamelwet 2014[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2017.]

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Wet van 3 december 2014 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2014)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten enkele wijzigingen van overwegend technische aard aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet op belastingen van rechtsverkeer.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Wet belasting zware motorrijtuigen.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Algemene douanewet.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Wet op de accijns.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Douane- en Accijnswet BES.]

Artikel XV [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel XVI

[Red: Wijzigt de Invorderingswet 1990.]

Artikel XVII

[Red: Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]

Artikel XVIII

[Red: Wijzigt de Conjunctuurwet.]

Artikel XIX

[Red: Wijzigt het Belastingplan 2012.]

Artikel XX

[Red: Wijzigt de Wet uitwerking autobrief.]

Artikel XXI

[Red: Wijzigt het Belastingplan 2014.]

Artikel XXII

[Red: Wijzigt de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit.]

Artikel XXIII

[Red: Wijzigt de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II.]

Artikel XXIV

  • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

  • 9 Artikel II werkt terug tot en met 1 januari 2008.

  • 10 In afwijking van het eerste lid treedt artikel XV in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel XXV

Deze wet wordt aangehaald als: Fiscale verzamelwet 2014.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 3 december 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiƫn,

E.D. Wiebes

Uitgegeven de tiende december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten