Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit SVB Beleidsregels trekkingsrechten 2014

Geldend van 11-12-2014 t/m heden

Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 1 december 2014, houdende de bekendmaking van de beleidsregels over het onthouden van goedkeuring aan een zorgovereenkomst wegens strijd met het recht of het belang van een goede uitvoering van het persoonsgebonden budget door de SVB (Besluit SVB Beleidsregels trekkingsrechten 2014)

Artikel 1

Bij de uitvoering van artikel 2.6.15 Regeling subsidies AWBZ past de Sociale verzekeringsbank het beleid toe dat is neergelegd in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit SVB Beleidsregels trekkingsrechten 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage wordt ter inzage gelegd bij de vestigingskantoren en het hoofdkantoor van de Sociale verzekeringsbank en kan worden ingezien via het internet op www.svbbeleidsregels.nl.

Amstelveen, 1 december 2014

De voorzitter van de Raad van bestuur SVB,

N.A. Vermeulen

Bijlage

[Red: Ligt ter inzage bij de vestigingskantoren en het hoofdkantoor van de Sociale verzekeringsbank en is gepubliceerd op www.svbbeleidsregels.nl.]