Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit beperking openbaarheid archief Directie Culturele Samenwerking en Voorlichting Buitenland, (1974) 1985–1996 (2001)

Geldend van 06-12-2014 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 19 november 2014, nr. MINBUZA-2014.669618, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Directie Culturele Samenwerking en Voorlichting Buitenland, (1974) 1985–1996 (2001)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995; en gelet op het advies van de algemene rijksarchivaris van 15 juli 2014, kenmerk 13.475;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

246

2064

247

2066

248

2072

257

2066

258

2065

259

2072

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is tot openbaarwording uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is tot openbaarwording uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Directie Culturele Samenwerking en Voorlichting Buitenland, (1974) 1985–1996 (2001)’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:

De directeur van de Directie Bedrijfsvoering

M.A.H. Salimans