Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wet maximering pensioengevend loon Appa[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2017.]

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Wet van 26 november 2014 tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer in verband met de maximering van het pensioengevend loon en in verband met enkele wijzigingen van technische aard (Wet maximering pensioengevend loon Appa)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het pensioengevend loon voor politieke ambtsdragers te maximeren en daartoe de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer.]

Artikel III

Deze wet wordt aangehaald als: Wet maximering pensioengevend loon Appa.

Artikel IV

Deze wet treedt in werking op 1 januari 2015, met dien verstande dat artikel I, onderdeel D, in werking treedt met ingang van 1 januari 2016.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 26 november 2014

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

,

R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de vijfde december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie

I.W. Opstelten