Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2015[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2017.]

Geldend van 19-11-2015 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 26 november 2014, nr. IENM/BSK-2014/235716 houdende vaststelling van het subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2015

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 15.13, tweede en derde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

Het tijdvak voor de subsidieverstrekking ten behoeve van sanering van verkeerslawaai als bedoeld in de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai wordt vastgesteld voor de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.

Artikel 2

Het subsidieplafond voor het in artikel 1 vastgestelde tijdvak ten behoeve van de sanering van verkeerslawaai wordt vastgesteld op: € 24.000.000,00.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld