Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Organisatie- en mandaatbesluit directoraat-generaal voor Fiscale Zaken

Geldend van 01-11-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Financiën van 23 mei 2014, tot vaststelling van het Organisatie- en mandaatbesluit directoraat-generaal voor Fiscale Zaken

De directeur-generaal voor Fiscale Zaken,

Gelet op artikel 10 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën;

Gehoord de Ondernemingsraad van het directoraat-generaal voor Fiscale Zaken;

In overeenstemming met de secretaris-generaal;

Besluit:

Artikel 1. Algemene leiding

 • 1 De directeur-generaal voor Fiscale Zaken en de plaatsvervangend directeur-generaal voor Fiscale Zaken vormen de algemene leiding van het directoraat-generaal voor Fiscale Zaken.

 • 2 Een van de directeuren van het directoraat-generaal voor Fiscale Zaken is tevens de plaatsvervangend directeur-generaal voor Fiscale Zaken.

 • 3 In de bij dit besluit behorende bijlage 2 wordt vastgesteld welke directeur tevens plaatsvervangend directeur-generaal is.

Artikel 2. Organisatie, taken en verantwoordelijkheden

 • 1 De organisatie en taken van de onder de directeur-generaal voor Fiscale Zaken ressorterende directies worden vastgesteld zoals weergegeven in de bij dit besluit behorende bijlage 1.

 • 2 De directeuren zijn verantwoordelijk voor hun beleidsterreinen zoals genoemd in bijlage 1, voor de samenhang tussen hun beleidsterreinen en voor de bijbehorende bedrijfsvoering.

 • 3 In de bij dit besluit behorende bijlage 2 wordt vastgesteld welke afdelingshoofden tevens plaatsvervangend directeur zijn.

Artikel 3. Budgethouderschap

In bijlage 2 zijn de budgethouders aangewezen alsmede de budgetten waarvoor zij bevoegd zijn. De budgethouders zijn bevoegd verplichtingen – met financiële consequenties – aan te gaan en uitgaven goed te keuren binnen hun budgetten en passend binnen hun taken.

Artikel 4. Mandaat primaire processen

 • 1 De directeuren van de in bijlage 1 genoemde directies en hun plaatsvervangers hebben binnen het kader van hun jaarplannen en binnen door de minister of namens de minister door de secretaris-generaal of de algemene leiding van het directoraat-generaal voor Fiscale Zaken gegeven richtlijnen mandaat tot het nemen van besluiten en afdoen van stukken betreffende alle beleidsaangelegenheden die behoren tot hun werkterrein genoemd in bijlage 1.

 • 2 De in het eerste lid toegekende mandaten kunnen binnen het kader van hun taken ook worden uitgeoefend door de onder de directeuren ressorterende functionarissen die daartoe worden gemandateerd in bijlage 2.

 • 3 Over vraagstukken die van politiek gevoelige of anderszins zwaarwegende aard zijn, treden mandaathouders in overleg met de algemene leiding van het directoraat-generaal voor Fiscale Zaken en/of met de bewindspersoon die het aangaat.

 • 4 De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:

  DE MINISTER VAN FINANCIËN, resp. DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN,

  namens deze,

  (handtekening)

  gevolgd door naam en functie van de (onder)gemandateerde functionaris.

Artikel 5. Mandaat bedrijfsvoering

 • 1 De directeuren van de in bijlage 1 genoemde directies en hun plaatsvervangers hebben, binnen het kader van hun jaarplannen en binnen door de minister of namens de minister door de secretaris-generaal of directeur-generaal voor Fiscale Zaken gegeven richtlijnen en behoudens de bepalingen in het Organisatie- en Mandaatbesluit ministerie van Financiën, mandaat tot het nemen van besluiten en afdoen van stukken betreffende alle bedrijfsvoeringsaangelegenheden die behoren tot hun werkterrein genoemd in bijlage 1.

 • 2 De in het eerste lid toegekende mandaten kunnen binnen het kader van hun taken ook worden uitgeoefend door de onder de directeuren ressorterende functionarissen die daartoe worden gemandateerd in bijlage 2.

 • 4 Onverminderd het eerste lid is de bevoegdheid tot het afdoen en ondertekenen van besluiten namens de in het eerste lid gemandateerde functionarissen toegekend aan het hoofd en het plaatsvervangend hoofd van de eenheid Organisatie & Personeel van de directie Bedrijfsvoering.

 • 5 Aan de in het eerste lid gemandateerde functionarissen is voorbehouden het afdoen en ondertekenen van besluiten aangaande:

  • a. vaststelling feitelijk opgedragen functie;

  • b. (verlengde) aanstellingsbesluiten;

  • c. ver- en herplaatsing;

  • d. aanstelling in vaste dienst;

  • e. tijdelijk opdragen van andere werkzaamheden;

  • f. toekennen extra periodieke verhoging;

  • g. onthouden van een periodieke verhoging;

  • h. wijziging van salarisschaal;

  • i. incidentele beloning voor bijzondere prestaties;

  • j. korting bezoldiging bij arbeidsongeschiktheid;

 • 6 De ondertekening van uitgaande stukken zal luiden als volgt:

  DE MINISTER VAN FINANCIËN, resp. DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN,

  namens deze,

  (handtekening)

  gevolgd door naam en functie van de (onder)gemandateerde functionaris.

Artikel 6. Mandaatregister

Onderdeel van deze regeling vormt een mandaatregister dat is opgenomen in bijlage 2. Het mandaatregister bevat handtekeningen en parafen van de in de artikelen 3, 4 en 5 gemandateerde functionarissen.

Artikel 7. Verantwoordelijkheden

De in artikel 3 en artikel 4 tweede lid gemandateerde functionarissen zijn verantwoordelijk voor een adequate uitvoering van het toegekende mandaat.

Artikel 8. Intrekking andere regelingen

De volgende regeling wordt ingetrokken:

Organisatie- en mandaatbesluit directoraat-generaal voor Fiscale Zaken, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 25 mei 2010.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 mei 2014.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie- en mandaatbesluit directoraat-generaal voor Fiscale Zaken.

De directeur-generaal voor Fiscale Zaken,

A. Berg

Bijlage 1. bij het organisatie- en mandaatbesluit directoraat-generaal voor fiscale zaken

Organisatie en taken van de directies van het directoraat-generaal voor Fiscale Zaken

 • I. De directie Algemene Fiscale Politiek:

  De directie Algemene Fiscale Politiek (AFP) heeft de volgende hoofdtaken:

  • Coördinatie van en adviseren over het belastingbeleid, zowel voor de rijksbelastingen als het decentrale belastinggebied;

  • Voorbereiden en afstemmen van Europese fiscale dossiers en aangelegenheden;

  • Verrichten van kwantitatieve en kwalitatieve studies en opstellen van (rekenkundige) modellen met betrekking tot het toekomstige algemene fiscale beleid;

  • Evalueren van belastinguitgaven;

  • Ondersteunen van de directies van het directoraat-generaal bij het wetgevingsproces en verdragen;

  • Voorbereiden van de beleidsbeslissingen op het gebied van douane, internationale regelingen en het formele douanerecht;

  • Het ontwerpen en toelichten, al dan niet in participatie met andere departementen en internationale organisaties, van wetgeving op het gebied van douane, internationale regelingen ter zake, het formele douanerecht en de veiligheid.

  De directie AFP is onderverdeeld in de volgende organisatieonderdelen:

  • a. de afdeling Analyse met als taken:

   • Verrichten van kwantitatieve en kwalitatieve analyses van het fiscale beleid;

   • In internationaal verband participeren in strategische fiscale verkenningen en vergelijkende beleidsonderzoeken (bijv. OESO);

   • Evalueren van alle belastinguitgaven op effectiviteit en doelmatigheid, zoals vermeld in bijlage 5 van de Miljoenennota.

  • b. de afdeling Beleid met als taken:

   • Adviseren over de vormgeving van het nationale fiscale beleid, hieronder valt onder meer het proactief zicht houden op, het betrokken zijn bij en het coördineren van fiscaal beleid en regelgeving;

   • Beoordelen van ministerraadstukken, met inbegrip van die van andere directoraten-generaal en departementen;

   • In internationaal verband meewerken aan nota’s en wetgeving over het fiscale beleid;

   • Assisteren van de bewindslieden bij de parlementaire verdediging van voorstellen bij het beantwoorden van Kamervragen;

   • Een bijdrage leveren aan een doelmatig en beheerst decentraal belastinggebied;

   • Coördineren van directoraat-generaal brede organisatietaken.

  • c. de afdeling Europese en Douane Aangelegenheden (EDA) met als taken:

   • Deelnemen aan internationaal en interdepartementaal overleg over Europees fiscale en douane onderwerpen;

   • Signaleren en beoordelen van wijzigingen in de Europese belastingwetgeving;

   • Adviseren over, in internationaal verband te nemen, nationale standpunten inzake belastingharmonisatie;

   • Coördineren van de behandeling van alle Europese belastingdossiers;

   • Ontwikkelen van nationaal fiscaal beleid voorzover dit door de belastingdiscussies in Europees verband wordt beïnvloed;

   • Het voorbereiden van fiscale procedures voor het Europese Hof van Justitie;

   • Het algemene douanebeleid;

   • Het formele en materiële douanerecht en het formaliteitenstelsel;

   • Internationale verdragen op douanegebied;

   • Het niet fiscale douanebeleid en wetgeving;

   • Internationale samenwerking op douanegebied en externe betrekkingen.

  • d. de afdeling Beleidsondersteuning met als taken:

   • Het ondersteunen van het traject van wetgeving en verdragen voor alle directies van het directoraat-generaal voor Fiscale Zaken;

   • Het uitzetten en afhandelen van prejudiciële vragen van het Hof van Justitie van de EG en het bijhouden van diverse overzichten, zoals die van lopende wet- en regelgeving, moties en toezeggingen en van te implementeren Europese fiscale regelgeving;

   • Het beheer van de Kennisbank DGFZ;

   • Toegankelijk maken voor medewerkers van relevante informatie zowel digitaal als op papier.

 • II. De Directie Directe Belastingen:

  De Directie Directe Belastingen (DB) heeft de volgende hoofdtaken:

  • Voorbereiden van de door bewindspersonen of de algemene leiding van het directoraat-generaal voor Fiscale Zaken te nemen beleidsbeslissingen op het gebied van directe belastingen, het formele belastingrecht, het invorderingsrecht, de algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en wat daarmee verband houdt;

  • Het ontwerpen en toelichten van wetgeving op het gebied van de directe belastingen het formele belastingrecht, het invorderingsrecht, de algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en wat daarmee verband houdt.

  De directie DB is onderverdeeld in de volgende organisatieonderdelen:

  • a. de afdeling Arbeid en Vermogen met als taken het adviseren over, voorbereiden, opstellen en toelichten van wetgeving op het gebied van:

   • de inkomstenbelasting anders dan met betrekking tot winst uit onderneming, loon uit dienstbetrekking en het tarief van de inkomstenbelasting;

   • het recht van successie, schenking en overgang, alsmede de Natuurschoonwet;

   • de kansspelbelasting;

   • de registratiewet;

   • de loonbelasting;

   • inkomsten uit dienstbetrekking;

   • belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen en uitgaven voor inkomensvoorzieningen;

   • het tarief van de inkomstenbelasting en de sociale verzekeringswetten voorzover de uitvoering daarvan is opgedragen aan de Belastingdienst.

  • b. de afdeling Winst met als taken het adviseren over, voorbereiden, opstellen en toelichten van wetgeving op het gebied van:

   • de inkomstenbelasting wat betreft ondernemingen;

   • de vennootschapsbelasting;

   • de dividendbelasting.

  • c. de afdeling Formeel Recht en Invordering met als taken het adviseren over, voorbereiden, opstellen en toelichten van wetgeving op het gebied van:

   • het formele recht betreffende de heffing van belastingen met uitzondering van invoerrechten en accijnzen;

   • het invorderingsrecht met uitzondering van dat betreffende invoerrechten en accijnzen;

   • de internationale bijstandsverlening bij de heffing en inning van belastingen;

   • de Wet waardering onroerende zaken;

   • belastingen, premies, heffingen of inkomensafhankelijke regelingen die primair andere ministeries aangaan, doch waarbij wordt aangesloten bij het formele belastingrecht of het invorderingsrecht of bij directe belastingen;

   • de algemene wet inkomensafhankelijke regelingen;

   • de heffingskortingen.

 • III. De directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen

  De directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen (IZV) heeft de volgende hoofdtaken:

  • Het voorbereiden en het ontwikkelen van en het adviseren over bilaterale en multilaterale regelingen ter voorkoming van internationale dubbele belastingheffing alsmede zetelovereenkomsten van internationale organisaties in Nederland;

  • Het voorbereiden en ontwikkelen van en het adviseren over unilaterale regelingen ter voorkoming van internationale dubbele belastingheffing;

  • Het uitvoeren van de taak van de bevoegde autoriteit in het kader van totstandgekomen bilaterale of multilaterale regelingen ter voorkoming van dubbele premie- of belastingheffing;

  • Het beleid en de regelgeving op het terrein van fiscale vrijstelling voor functionarissen bij in Nederland gevestigde ambassades en bij internationale en militaire organisaties;

  • Voorbereiden van de door bewindspersonen of de algemene leiding van het directoraat-generaal voor Fiscale Zaken te nemen beleidsbeslissingen op het gebied van verbruiksbelastingen;

  • Het ontwerpen en toelichten, al dan niet in participatie met andere departementen en internationale organisaties, van wetgeving op het gebied van verbruiksbelastingen.

  De directie IZV is onderverdeeld in de volgende organisatieonderdelen:

  • a. de afdeling Internationale Zaken (IZ) met als taken:

   • Tot stand brengen van bilaterale verdragen ter voorkoming van dubbele belasting en ontgaan van enkelvoudige belasting in internationaal verband;

   • Het tot stand brengen van internationale regelgeving inzake de premieheffing volksverzekering;

   • Het voeren van overlegprocedures met bevoegde autoriteiten bij interpretatieverschillen of onduidelijkheden in verdragen, Inclusief verrrekenprijsgeschillen;

   • In multilateraal verband (OESO, EU, VN, e.d.) bijdragen aan internationale fiscale beleidsontwikkeling inzake de directe belastingen;

   • Beheren c.q. verzorgen van wijzigingen en vaststellen van de uitvoeringsregelingen en voorschriften van het Besluit Voorkoming Dubbele Belasting 2001 en de Belastingregeling voor het Koninkrijk.

  • b. De afdeling Accijns, Verkeer en Milieu met als taken het adviseren over beleid en het voorbereiden, opstellen en toelichten van wetgeving op het gebied van:

   • de accijnzen (accijns op alcoholhoudende dranken, tabak, minerale olie) en de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken);

   • de autobelastingen (BPM, motorrijtuigenbelasting en BZM –eurovignet–);

   • de belastingen op basis van de Wet belastingen op milieugrondslag (energiebelasting, belasting op kolen, belasting op leidingwater, afvalstoffenbelasting);

   • als mede het formuleren over en het inbrengen van Nederlands standpunt ten aanzien van Europese voorstellen op bovengenoemde terreinen.

  • c. de afdeling Omzetbelasting, Assurantiebelasting en Overdrachtsbelasting met als taken het adviseren over beleid en het voorbereiden, opstellen en toelichten van wetgeving op het gebied van:

   • de omzetbelasting;

   • de overdrachtsbelasting;

   • de assurantiebelasting;

   • als mede het formuleren over en het inbrengen van een Nederlands standpunt ten aanzien van Europese wetgevende voorstellen op bovengenoemde terreinen.

Bijlage 2

[Red: Niet opgenomen.]