Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Súdwest-Fryslân 2014[Regeling vervalt per 06-11-2019.]

Geldend van 06-11-2014 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 28 oktober 2014, nr. BOACAT2014/046, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Súdwest-Fryslân

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de gemeente Súdwest-Fryslân van 22 september 2014 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie Noord-Nederland en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 06-11-2019]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2 [Vervallen per 06-11-2019]

De personen, werkzaam in de functie van Integraal toezichthouder in dienst bij het Team Handhaving Publiek Domein van de gemeente Súdwest-Fryslân, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3 [Vervallen per 06-11-2019]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4 [Vervallen per 06-11-2019]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 22 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5 [Vervallen per 06-11-2019]

Artikel 6 [Vervallen per 06-11-2019]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen met gebruikmaking van handboeien.

Artikel 7 [Vervallen per 06-11-2019]

  • 1 De gemeente Súdwest-Fryslân brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, afdeling V&T, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8 [Vervallen per 06-11-2019]

De individuele akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsambtenaren in de functie van Integraal toezichthouder in dienst bij het Team Handhaving Publiek Domein van de gemeente Súdwest-Fryslân, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9 [Vervallen per 06-11-2019]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10 [Vervallen per 06-11-2019]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Súdwest-Fryslân 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 oktober 2014

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.M.A.C. van Weert

Afdelingsmanager V&T