Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan SRA stagebureau

Geldend van 25-10-2014 t/m heden

Besluit van de Raad voor de Praktijkopleidingen houdende regels inzake ondermandaat en machtiging aan SRA stagebureau

De Raad voor de Praktijkopleidingen;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het Besluit mandaat en machtiging bestuur NBA;

Besluit als volgt:

Artikel 1

De Raad voor de Praktijkopleidingen verleent ondermandaat en machtiging aan SRA stagebureau om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van de bevoegdheden of taken van het bepaalde in:

Artikel 2

Het krachtens ondermandaat of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

namens deze, de Raad voor de Praktijkopleidingen,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(naam stagebureau)

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor de Praktijkopleidingen aan SRA stagebureau.

Amsterdam, 10 september 2014

L.F.G. Tuinsma

Voorzitter van de Raad voor de Praktijkopleidingen