Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Beleidsregel UWV gebruik adresgegevens

Geldend van 01-11-2014 t/m heden

Beleidsregel UWV gebruik adresgegevens

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op de artikelen 1.7 en 2.34 van de Wet op de basisregistratie personen;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Gebruik BRP-adres

  • 1 UWV maakt bij de vervulling van zijn taak gebruik van het BRP-adres.

Artikel 3. Intrekking Beleidsregels UWV gebruik GBA adresgegevens

De Beleidsregels UWV gebruik GBA adresgegevens worden met ingang van 1 november 2014 ingetrokken.

Artikel 4. Citeertitel

Dit Besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel UWV gebruik adresgegevens.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 november 2014.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 30 september 2014

B.J. Bruins

Voorzitter Raad van Bestuur UWV