Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanwijzing adviserende organisatie kwalificatiestructuur en kwalificatiedossiers beroepsonderwijs[Regeling vervallen per 01-08-2015.]

Geldend van 02-10-2014 t/m 31-07-2015

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 september 2014 nr. 590403 BVE houdende aanwijzing van de organisatie die is belast met de advisering over de landelijke kwalificatiestructuur en kwalificatiedossiers beroepsonderwijs alsmede regels voor de werkwijze en de subsidiëring van de werkzaamheden van die organisatie (Regeling aanwijzing adviserende organisatie kwalificatiestructuur en kwalificatiedossiers beroepsonderwijs)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 7.2.5 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-08-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs;

 • b. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor zover het betreft het beroepsonderwijs op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel, de Minister van Economische Zaken;

 • c. wet: Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • d. SBB: Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

Artikel 2. Aanwijzing organisatie [Vervallen per 01-08-2015]

De SBB wordt aangewezen als de organisatie, bedoeld in artikel 7.2.5 van de wet.

Artikel 3. Regels inzake de werkwijze van de organisatie [Vervallen per 01-08-2015]

 • 1 De SBB draagt er zorg voor dat de voorstellen voor kwalificatiedossiers of wijzigingen daarvan die door de kenniscentra aan de minister worden gedaan, van een onafhankelijke toetsing worden voorzien en dat het resultaat van deze onafhankelijke toetsing wordt gevoegd bij de voorstellen voor kwalificatiedossiers of wijzigingen daarvan.

 • 2 De taak, bedoeld in het eerste lid, bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen:

  • a. het inrichten van een toetsproces op grond waarvan voorstellen voor nieuwe kwalificatiedossiers respectievelijk voorstellen tot wijziging van reeds vastgestelde kwalificatiedossiers worden beoordeeld;

  • b. het toetsen van elk voorstel voor een kwalificatiedossier of een wijziging daarvan aan de criteria, opgenomen in het toetsingskader, bedoeld in artikel 7.2.4, zesde lid, van de wet;

  • c. het beoordelen of de voorstellen van de kenniscentra voor kwalificatiedossiers een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de landelijke kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs in relatie tot de aansluiting tussen aanbod van het beroepsonderwijs en de behoeften op de arbeidsmarkt voor afgestudeerden.

 • 3 Naast de taak, bedoeld in het eerste lid, heeft de SBB de volgende taken:

  • a. het verschaffen van informatie aan de minister over de resultaten van toetsing welke ten dienste staat van de beleidsontwikkeling inzake de kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs;

  • b. het in afstemming met onder meer de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven, de MBO Raad, de AOC-Raad en NRTO doen van een voorstel aan de minister voor het toetsingskader, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, het model kwalificatiedossier (en de daarbij horende instructie) en het onderhoud van het door de minister vastgestelde toetsingskader;

  • c. het op verzoek van de minister doen uitvoeren van onderzoek ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van de kwalificatiestructuur;

  • d. het op verzoek van de minister adviseren over beleidsvoorstellen ten aanzien van de kwalificatiestructuur.

Artikel 4. Geschillen [Vervallen per 01-08-2015]

De SBB draagt zorg voor een regeling inzake geschillen over de wijze waarop de toetsing, bedoeld in artikel 3, plaatsvindt en de uitkomst van de toetsing.

Artikel 5. Indienen activiteitenplan en begroting [Vervallen per 01-08-2015]

 • 1 Uiterlijk op 1 december van het voorafgaande kalenderjaar dient de SBB tezamen met de subsidieaanvraag een activiteitenplan en een begroting in bij de minister. Het activiteitenplan bevat een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd. De begroting bevat een overzicht van de voor het betreffende kalenderjaar geraamde inkomsten en uitgaven voor zover die betrekking hebben op de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.

 • 2 Voor het jaar 2014 dient de SBB het activiteitenplan en de begroting uiterlijk in binnen 14 dagen na plaatsing van deze regeling in de Staatscourant.

Artikel 6. Verstrekken subsidie [Vervallen per 01-08-2015]

 • 1 Ten behoeve de uitvoering van de taken, bedoeld in deze regeling, verstrekt de minister jaarlijks subsidie aan de SBB.

 • 2 De subsidie wordt uitsluitend besteed aan de activiteiten waarvoor zij is verstrekt.

Artikel 7. Subsidievoorwaarde [Vervallen per 01-08-2015]

De Regeling OCW-subsidies is, met uitzondering van hoofdstuk 3, van toepassing.

Artikel 8. Subsidieplafond [Vervallen per 01-08-2015]

Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is voor 2014 een bedrag van ten hoogste € 1.320.000,– en voor 2015 een bedrag van ten hoogste € 1.260.000,– beschikbaar.

Artikel 9. Vaststellen subsidie [Vervallen per 01-08-2015]

 • 1 Ten behoeve van de vaststelling van de subsidie dient de SBB binnen zes maanden na afloop van het subsidiejaar een financieel verslag en een activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:75 van de Algemene wet bestuursrecht in bij DUO.

 • 2 In het activiteitenverslag, genoemd in het eerste lid, toont de SBB aan dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

 • 3 Het activiteitenverslag bevat een overzicht van de werkzaamheden waarvoor subsidie is verstrekt en van de daarmee bereikte resultaten. Het verslag bevat, voor zover van toepassing, een analyse van verschillen tussen de voorgenomen activiteiten en beoogde resultaten, vermeld in het activiteitenplan, en de feitelijke realisatie.

 • 4 Het eindverslag wordt tezamen met het financieel verslag, bedoeld in het eerste lid, gezonden aan de minister.

 • 5 De subsidie wordt vastgesteld op basis van de daadwerkelijke kosten tot ten hoogste het bedrag van de subsidieverlening, bedoeld in artikel 8.

Artikel 10. Voorschot [Vervallen per 01-08-2015]

In de beschikking tot subsidieverlening wordt het ritme en de hoogte van de voorschotten bepaald.

Artikel 11. Taakverwaarlozing [Vervallen per 01-08-2015]

 • 1 De minister kan besluiten dat de SBB van zijn taken, bedoeld in artikel 3, is ontheven indien is gebleken dat het zijn taken niet of niet naar behoren vervult. Een beschikking als bedoeld in de eerste volzin brengt mee dat de aanspraak op subsidie op grond van deze regeling vervalt.

 • 2 De voorziening, bedoeld in het eerste lid, wordt niet eerder getroffen dan nadat de SBB in de gelegenheid is gesteld om binnen een door de minister te stellen termijn alsnog zijn taken naar behoren uit te voeren.

Artikel 12. Beleidsinformatie [Vervallen per 01-08-2015]

De SBB zendt de minister jaarlijks uiterlijk op 15 november ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid een rapportage over het betreffende kalenderjaar die ten minste omvat:

 • a. een overzicht van de stand van zaken inzake de aard en omvang van het aantal kwalificatiedossiers dat voor toetsing in aanmerking is gebracht;

 • b. een beschrijving van de stand van zaken van de ontwikkeling van de landelijke kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs.

Artikel 13. Inwerkingtreding en horizonbepaling [Vervallen per 01-08-2015]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 14. Citeertitel [Vervallen per 01-08-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing adviserende organisatie kwalificatiestructuur en kwalificatiedossiers beroepsonderwijs.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker