Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vergoedingsbesluit Landelijke geschillencommissie medezeggenschap hoger onderwijs 2014

Geldend van 01-09-2014 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, van 21 augustus 2014, nr. HO&S/645182, tot vaststelling van de vergoedingen voor de leden, met inbegrip van de voorzitter, van de Landelijke geschillencommissie medezeggenschap hoger onderwijs (Vergoedingenbesluit Landelijke geschillencommissie medezeggenschap hoger onderwijs 2014)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

  • 3 In afwijking van het tweede lid bedraagt de vergoeding per vergadering voor de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de commissie 130% van het bedrag, bedoeld in het tweede lid.

Artikel 2

Het Vergoedingsbesluit Landelijke geschillencommissie medezeggenschap hoger onderwijs wordt met ingang van 1 september 2014 ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2014.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Vergoedingsbesluit Landelijke geschillencommissie medezeggenschap hoger onderwijs 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

M. Bussemaker