Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage SEH en afbouwregeling WMG

Geldend van 01-09-2014 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 juli 2014, kenmerk 640237-123257-MC, inzake beschikbaarheidbijdrage voor SEH en afbouwregeling WMG

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Gezien de wijziging van het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG (Stb. 2014, 164);

Gezien mijn brief van 15 mei 2013 over mijn voornemens met betrekking tot de beschikbaarheidbijdrage SEH 2013 en 2014 (Kamerstukken II 2012/13, 29 247, nr. 184);

Gezien de beantwoording met mijn brief van 28 juni 2013 van vragen die over mijn brief van 15 mei 2013 zijn gesteld door de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2012/13, 29 247, nr. 185);

Na op 12 november 2013 schriftelijk mededeling gedaan te hebben aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2013/14, 29 248, nr. 261);

Gezien het Verslag van het schriftelijk overleg over de brief van 12 november 2013 over de beschikbaarheidbijdrage curatieve zorg, vastgesteld op 12 februari 2014 (Kamerstukken II 2013/14, 29 248, nr. 266);

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Het eerste lid werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 2

  • 2 Het eerste lid werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers