Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Wet van 2 juli 2014 tot wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat maatregelen noodzakelijk zijn om sociale zekerheidsuitkeringen in stand en toegankelijk te houden, extra ondersteuning te bieden aan mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, ernstige misdragingen jegens uitvoerders van de sociale zekerheidswetten tegen te gaan en de bijstand meer activerend te maken;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I. Wet werk en bijstand

[Red: Wijzigt de Wet werk en bijstand.]

Artikel II. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Artikel III. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Artikel IV. Algemene Kinderbijslagwet

[Red: Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

Artikel V. Algemene nabestaandenwet

[Red: Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]

Artikel VI. Algemene Ouderdomswet

[Red: Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]

Artikel VII. Werkloosheidswet

[Red: Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel VIII. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen.]

Artikel IX. Toeslagenwet

[Red: Wijzigt de Toeslagenwet.]

Artikel X. Wet arbeid en zorg

[Red: Wijzigt de Wet arbeid en zorg.]

Artikel XI. Ziektewet

[Red: Wijzigt de Ziektewet.]

Artikel XII. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

[Red: Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel XIII. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]

Artikel XIV. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

[Red: Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]

Artikel XV. Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

[Red: Wijzigt de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.]

Artikel XVI. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

[Red: Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]

Artikel XVII. Eenmalige aanpassing bedragen [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel XVIII. Overgangsrecht Wet werk en bijstand [Vervallen per 01-07-2015]

Artikel XIX. Overgangsrecht Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Op de schuldenaar op wie op de dag voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van artikel XVI de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is, is gedurende de periode dat uitvoering wordt gegeven aan die regeling artikel XVI niet van toepassing.

Artikel XX. Inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel XXI. Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 2 juli 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Uitgegeven de vijftiende juli 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten