Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (rapportageverplichting drempelbedrag verplicht schatkistbankieren, enz.)

Geldend van 26-07-2014 t/m heden

Besluit van 16 juli 2014, houdende wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in verband met de rapportageverplichting over het drempelbedrag bij het verplicht schatkistbankieren en een verduidelijking van de informatieverplichting over verbonden partijen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 juni 2014, nummer 2014-0000314706;

Gelet op artikel 190, eerste en tweede lid, van de Provinciewet en artikel 186, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 3 juli 2014, nr. W04.14.0202/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2014, 2014-0000358370;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.]

Artikel II

Op de inrichting van de jaarrekening, het jaarverslag en de productenrealisatie van provincies, gemeenten en andere openbare lichamen of gemeenschappelijke organen als bedoeld in artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen met betrekking tot het jaar 2013 is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten van toepassing zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 16 juli 2014

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de vijfentwintigste juli 2014

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven