Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit Klachtenadviescommissie Wsnp

Geldend van 01-09-2014 t/m heden

Instellingsbesluit Klachtenadviescommissie Wsnp

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op:

Besluit

Artikel 1

De Raad besluit tot instelling van de Klachtenadviescommissie Wsnp. De werkzaamheden van de commissie hebben reeds een aanvang genomen.

Artikel 2

De Raad benoemt tot voorzitter van deze commissie mevrouw mr. D.M.I. de Waele (senior rechter en rechter-commissaris in Insolventies bij de rechtbank Oost-Nederland), tot plaatsvervangend voorzitter en lid de heer mr. M.H.F. van Vugt (rechter/rechter-commissaris bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Civiel recht, team Insolventies Utrecht) en tot leden de heer mr. J.T.J. Gorissen (advocaat en partner bij Vondenhoff & Sijben advocaten, lid van Insolad), de heer C.J. van der Linden (bewindvoerder Wsnp/curator en voorzitter van de branchevereniging voor bewindvoerders Wsnp), mevrouw E.M. van Ooijen, bewindvoerder Wsnp en de heer F.D. Lassing, bewindvoerder Wsnp/curator.

Artikel 3

De commissie heeft tot taak het adviseren van de Raad voor Rechtsbijstand betreffende klachten die op basis van de Klachtenregeling bewindvoerders Wsnp bij de Raad worden ingediend en behandeld.

De commissie kan daarnaast de Raad voor Rechtsbijstand adviseren over beleidsaanbevelingen op basis van de resultaten van de klachtenprocedures.

Artikel 4

De leden van de commissie ontvangen vacatiegelden op basis van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies van 21 januari 2009.

De leden ontvangen een vergoeding voor reis- en verblijfkosten overeenkomstig het Reisbesluit binnenland.

Artikel 5

Dit besluit vervangt het Instellingsbesluit Klachtenadviescommissie Wsnp van 4 maart 2013 (Stcrt. 2013, 6871).

Utrecht, 20 mei 2014

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

de Raad voor Rechtsbijstand

P.J.M. van den Biggelaar

Directeur stelsel

J. Wijkstra

Directeur bedrijfsvoering