Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Invoeringswet Participatiewet[Regeling materieel uitgewerkt per 16-07-2021.]

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Wet van 2 juli 2014 tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is meer eenheid en duidelijkheid aan te brengen in de manier waarop mensen, die nu met toepassing van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening dan wel de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten een inkomensvoorziening ontvangen of met een re-integratievoorziening werkzaamheden verrichten, dat het evenzo wenselijk is om mensen die nu nog aan de kant staan meer kansen te bieden op regulier werk of op andere vormen van arbeidsbevorderende participatie en om gemeenten hiervoor meer instrumenten te geven;

Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I. Wijziging van de Wet werk en bijstand

[Red: Wijzigt de Wet werk en bijstand.]

Artikel II. Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening

[Red: Wijzigt de Wet sociale werkvoorziening.]

Artikel III. Wijziging van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

[Red: Wijzigt de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.]

Artikel IV. Wijziging van de Wet participatiebudget

[Red: Wijzigt de Wet participatiebudget.]

Artikel V. Wijziging van de Ziektewet

[Red: Wijzigt de Ziektewet.]

Artikel VI. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen

[Red: Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.]

Artikel VII. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

[Red: Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]

Artikel VIII. Wijziging van Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

[Red: Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]

Artikel IX. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Artikel X. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Artikel XI. Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

[Red: Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel XII. Wijziging van de Werkloosheidswet

[Red: Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel XIII. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]

Artikel XIV. Wijziging van de Toeslagenwet

[Red: Wijzigt de Toeslagenwet.]

Artikel XV. Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

[Red: Wijzigt de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.]

Artikel XVI. Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel XVII. Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel XVIII. Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet

[Red: Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

Artikel XIX. Wijziging van de Algemene nabestaandenwet

[Red: Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]

Artikel XX. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet

[Red: Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]

Artikel XXI

[Vervallen]

Artikel XXII. Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 1.]

Artikel XXIII. Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 6.]

Artikel XXIV. Wijziging van de Faillissementswet

[Red: Wijzigt de Faillissementswet.]

Artikel XXV. Wijziging van de Handelsregisterwet 2007

[Red: Wijzigt de Handelsregisterwet 2007.]

Artikel XXVI. Wijziging van de Uitkeringswet financiële compensatie langdurige militaire dienst

[Red: Wijzigt de Uitkeringswet financiële compensatie langdurige militaire dienst.]

Artikel XXVII. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen.]

Artikel XXVIII. Wijziging van de Wet op de huurtoeslag

[Red: Wijzigt de Wet op de huurtoeslag.]

Artikel XXIX. Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

[Red: Wijzigt de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.]

Artikel XXX. Wijziging van de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen

[Red: Wijzigt de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen.]

Artikel XXXI. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen.]

Artikel XXXII. Wijziging van de Wet op de lijkbezorging

[Red: Wijzigt de Wet op de lijkbezorging.]

Artikel XXXIII. Wijziging van de Wet op het consumentenkrediet

[Red: Wijzigt de Wet op het consumentenkrediet.]

Artikel XXXIV. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

[Red: Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]

Artikel XXXV. Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht

[Red: Wijzigt de Wet op het onderwijstoezicht.]

Artikel XXXVI. Wijziging van de Wet Rietkerk-uitkering

[Red: Wijzigt de Wet Rietkerk-uitkering.]

Artikel XXXVII. Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel XXXVIII. Wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945

[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945.]

Artikel XXXIX. Wijziging van Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945

[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945.]

Artikel XL. Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

[Red: Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]

Artikel XLI. Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht

[Red: Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel XLII

[Vervallen]

Artikel XLIIa

[Vervallen]

Artikel XLIII. Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

[Red: Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]

Artikel XLIV. Wijziging van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen

[Red: Wijzigt de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen.]

Artikel XLV. Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

[Red: Wijzigt de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers.]

Artikel XLVI. Wijziging van de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria

[Red: Wijzigt de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria.]

Artikel XLVII. Wijziging van de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

[Red: Wijzigt de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]

Artikel XLVIII. Wijziging van de Wet overige OCW-subsidies

[Red: Wijzigt de Wet overige OCW-subsidies.]

Artikel XLIX. Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

[Red: Wijzigt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.]

Artikel L. Wijziging van het Wetboek van Koophandel

[Red: Wijzigt het Wetboek van Koophandel.]

Artikel LI. Samenloopbepaling Wet revitalisering generiek toezicht [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel LII. Grondslag lagere regelgeving Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel LIIa. Wijziging van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving

[Red: Wijzigt de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving.]

Artikel LIIb. Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

[Red: Wijzigt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.]

Artikel LIIba. Wijziging van de Jeugdwet

[Red: Wijzigt de Jeugdwet.]

Artikel LIIc. Evaluatiebepaling

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel LIII. Inwerkingtreding

  • 1 Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en artikelen of onderdelen daarvan kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip.

  • 2 In afwijking van het eerste lid, treedt artikel I, onderdeel Cc, drie jaar na het tijdstip van de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel Cb, in werking.

Artikel LIV. Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Invoeringswet Participatiewet.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 2 juli 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Uitgegeven de vijftiende juli 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten