Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Beleidsregel massaschade

Geldend van 01-08-2014 t/m heden

Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 4 juli 2014, nr. WJZ/14104938, over de totstandkoming van overeenkomsten tot de afwikkeling van massaschade (Beleidsregel massaschade)

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

§ 2. Overeenkomsten tot de afwikkeling van massaschade

Artikel 2

  • 1 Indien de ACM voornemens is een overeenkomst tot afwikkeling van massaschade te sluiten doet zij hiervan mededeling op haar website.

  • 2 De ACM stelt consumentenorganisaties gedurende tien werkdagen na publicatie op de website in de gelegenheid om hun zienswijze naar voren te brengen over het voornemen.

Artikel 3

De ACM draagt bij de wederpartij met wie zij voornemens is om een overeenkomst tot de afwikkeling van massaschade te sluiten een onafhankelijke derde voor. De wederpartij dient schriftelijk in te stemmen met de benoeming van de onafhankelijke derde.

§ 3. Slotbepalingen

Artikel 4

De Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken van 15 maart 2013, nr. WJZ/12358033, over de totstandkoming van overeenkomsten tot de afwikkeling van massaschade en informatieverstrekking aan consumenten over schadeveroorzakende handelspraktijken (Stcrt. 2013, 8159) worden ingetrokken.

Artikel 5

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 augustus 2014.

Artikel 6

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel massaschade.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 juli 2014

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp