Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, enz. (afschaffing [...] tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, enz.)

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Wet van 4 juni 2014 tot afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten en de compensatie voor het verplicht eigen risico af te schaffen omdat ze in onvoldoende mate gericht zijn op de doelgroep met meerkosten respectievelijk eigen betalingen in verband met het verplicht eigen risico vanwege de chronische ziekte of handicap, de criteria voor toekenning vaak aanpassing behoeven en tot risico’s op het punt van de budgettaire beheersbaarheid leiden, dat het gewenst is de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten af te schaffen omdat ook deze regeling in onvoldoende mate gericht is op de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten en de regeling lastig uitvoerbaar en handhaafbaar is, dat het gewenst is in verband met het vervallen van de aftrek uitgaven voor specifieke zorgkosten ook de tegemoetkoming specifieke zorgkosten af te schaffen, en dat het gewenst is de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Zorgverzekeringswet.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.]

Artikel IIIA

[Red: Wijzigt de Wet maatschappelijke ondersteuning.]

Artikel IV [Vervallen per 16-07-2014]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.]

Artikel X

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan de bedragen, genoemd in de artikelen VI tot en met IX, na het tijdstip van inwerkingtreding van die artikelen eenmalig per 1 januari 2014 vervangen door een ander bedrag. Dat bedrag wordt berekend door het te vervangen bedrag te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, en de uitkomst vervolgens naar boven af te ronden op hele getallen.

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Wet werk en bijstand.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]

Artikel XV

[Red: Wet op de zorgtoeslag.]

Artikel XVI

  • 4 De uitgaven na 31 december 2015 in verband met de besluiten, bedoeld in het eerste en tweede lid, komen ten laste van ’s Rijks kas.

Artikel XVII

Artikel XVIII

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zendt in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid binnen drie jaar na de inwerkingtreding als bedoeld in artikel XVII, eerste lid, van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 4 juni 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

De Staatssecretaris van Financiën,

E.D. Wiebes

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Uitgegeven de vijftiende juli 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten