Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (vervangen verplichte maatschappelijke [...] uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen)

Geldend van 01-08-2017 t/m heden

Wet van 19 juni 2014 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur en het schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES te wijzigen om te regelen dat de verplichte maatschappelijke stage wordt afgeschaft en wordt vervangen door de mogelijkheid voor scholen om deze stage als facultatief programmaonderdeel aan te bieden, de vakbenaming Latijnse taal en cultuur en Griekse taal en cultuur wordt ingevoerd en het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen wordt geschrapt;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs

[Red: Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]

Artikel II. Wijziging van de Wet voortgezet onderwijs BES

[Red: Wijzigt de Wet voortgezet onderwijs BES.]

Artikel III. Wijziging van de Wet op de expertisecentra

[Red: Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]

Artikel IV. Wijziging van de Wet tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet enkele onderwijswetten (herziening organisatie en financiering van ondersteuning leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs).]

Artikel V. Wijziging van de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra in verband met de kwaliteit van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (kwaliteit speciaal en voortgezet speciaal onderwijs).]

Artikel VI. Invoering per leerjaar Latijnse en Griekse taal en cultuur

Artikel VII. Overgangsbepaling afbouw klassieke culturele vorming

Artikel VIII. Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 19 juni 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Uitgegeven de derde juli 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten