Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingswet Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen, enz. (aanvulling bepaling procedure voortgezette tenuitvoerlegging)

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Wet van 25 juni 2014 tot wijziging van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen in verband met aanvulling van de bepaling over de procedure van voortgezette tenuitvoerlegging

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de procedure betreffende de onmiddellijke tenuitvoerlegging van een in een vreemde staat opgelegde vrijheidsbenemende sanctie, bedoeld in artikel 43 van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen, nadere uitwerking behoeft;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen.]

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet op de rechterlijke organisatie.]

Artikel III

Deze wet is van toepassing op verzoeken tot tenuitvoerlegging die zijn ingediend na het tijdstip van inwerkingtreding van de wet.

Artikel IV

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 25 juni 2014

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie ,

I.W. Opstelten

Uitgegeven de tweede juli 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie ,

I.W. Opstelten