Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wet hervorming kindregelingen

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Wet van 25 juni 2014 tot wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de kindregelingen te hervormen en te versoberen teneinde het stelsel te vereenvoudigen, de arbeidsparticipatie te verhogen en inkomensondersteuning te bieden waar die het hardste nodig is;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel 01. Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

[Red: Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]

Artikel I. Algemene Kinderbijslagwet

[Red: Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

Artikel II. Algemene nabestaandenwet

[Red: Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]

Artikel III. Algemene Ouderdomswet

[Red: Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]

Artikel IV. Toeslagenwet

[Red: Wijzigt de Toeslagenwet.]

Artikel V. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Artikel VI. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Artikel VII. Wet op het kindgebonden budget

[Red: Wijzigt de Wet op het kindgebonden budget.]

Artikel VIIa. Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

[Red: Wijzigt de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.]

Artikel VIII. Wet werk en bijstand

[Red: Wijzigt de Wet werk en bijstand.]

Hoofdstuk 2. Ministerie van Financiën

Artikel IX. Wet inkomstenbelasting 2001

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel IXa. Wet op de loonbelasting 1964

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel IXb. Wet op het consumentenkrediet

[Red: Wijzigt de Wet op het consumentenkrediet.]

Hoofdstuk 3. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Artikel X. Wet studiefinanciering 2000

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel Xa. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

[Red: Wijzigt de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]

Artikel Xb. Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

[Red: Wijzigt de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.]

Artikel Xc. Samenloop voorstel van Wet sociaal leenstelsel masterfase

[Red: Wijzigt deze wet.]

Hoofdstuk 4. Ministerie van Veiligheid en Justitie

Artikel XI. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

[Red: Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]

Hoofdstuk 4a. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel XIa. Wet buitengewoon pensioen 1940–1945

[Red: Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945.]

Artikel XIb. Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet

[Red: Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet.]

Artikel XIc. Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers

[Red: Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers.]

Artikel XId. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945

[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945.]

Artikel XIe. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945

[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945.]

Hoofdstuk 4b. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel XIf. Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960

[Red: Wijzigt de Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960.]

Artikel XIg. Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps

[Red: Wijzigt de Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps.]

Artikel XIh. Wet op de huurtoeslag

[Red: Wijzigt de Wet op de huurtoeslag.]

Hoofdstuk 5. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel XII. Overgangsrecht [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel XIII

[Vervallen]

Artikel XIV. Inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen, onderdelen of subonderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen, onderdelen of subonderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel XV. Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Wet hervorming kindregelingen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 25 juni 2014

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

De Staatssecretaris van Financiën,

E.D. Wiebes

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Uitgegeven de zevenentwintigste juni 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten