Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Benoemingsbesluit leden landelijke geschillencommissie passend onderwijs

Geldend van 01-08-2014 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 juni 2014, nr. JOZ/638831, tot benoeming van en toekenning van vergoedingen aan de voorzitter, vice-voorzitter en leden van de tijdelijke landelijke geschillencommissie toelating en verwijdering (Benoemingsbesluit leden landelijke geschillencommissie passend onderwijs)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 34.9 van het Besluit Bekostiging WPO, artikel 46 van het Besluit Bekostiging WEC en artikel 15b van het Inrichtingsbesluit WVO;

Gezien de gezamenlijke bindende voordracht van de ouderorganisaties, de landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties en de sectororganisaties, zoals aangeboden door de directeur van de Stichting Onderwijsgeschillen bij brief van 22 mei 2013;

Besluit:

Artikel 1. Benoeming voorzitter en leden

 • 1 De heer mr. J.P.L.C. Dijkgraaf te benoemen als lid, tevens voorzitter, van de landelijke geschillencommissie passend onderwijs.

 • 2 Mevrouw mr. dr. J. Sperling te benoemen als lid, tevens vice-voorzitter, van de landelijke geschillencommissie passend onderwijs.

 • 3 Te benoemen als lid van de landelijke geschillencommissie passend onderwijs:

  Mevrouw drs. R. van Aerden,

  de heer drs. A.H.T. Gieling,

  mevrouw drs. W.D. Hajonides van der Meulen,

  de heer drs. E. Hoeksma,

  de heer drs. R.H.A.M. Kraakman,

  de heer P. Kuiper,

  de heer drs. O. Meulenbeek,

  de heer drs. L.P.F. Niessen,

  mevrouw drs. M.E. Post,

  mevrouw drs. M.H.W.C. Voeten,

  mevrouw drs. J.P.M. Wichers-Bots, en

  Mevrouw drs. W.A.J.J. Willems.

Artikel 2. Periode

De benoeming geschiedt voor de periode van 1 augustus 2014 tot 1 augustus 2018.

Artikel 3. Werkwijze

De commissie bepaalt haar eigen werkwijze. De werkwijze van de commissie wordt vastgelegd in een reglement.

Artikel 4. Vergoeding

 • 3 De vergoeding per vergadering van de voorzitter van de commissie bedraagt maximaal 130% van het bedrag, bedoeld in het tweede lid.

 • 4 De leden en de plaatsvervangende leden van de commissie ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten op de voet van het Reisbesluit binnenland.

 • 5 Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag worden als één vergadering aangemerkt.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2014.

Artikel 6. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Benoemingsbesluit leden landelijke geschillencommissie passend onderwijs.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker