Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores bij centrale examinering mbo[Regeling vervallen per 01-08-2015.]

Geldend van 01-08-2015 t/m heden

Regeling van het College voor Examens van 15 april 2014, nummer CvE-14.01039, houdende vaststelling van de beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores bij centrale examinering mbo (Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores bij centrale examinering mbo)

Artikel 1. begripsbepalingen [Vervallen per 01-08-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • ‘voorzitter’: de voorzitter van het College voor Examens;

  • ‘vaststellingscommissie’: een vaststellingscommissie van het College voor Examens;

  • ‘opgave’: een vraag of opdracht in een examen inclusief bijbehorend materiaal (figuur, illustratie of anderszins) dat een onderdeel van de vraagstelling vormt;

  • ‘antwoordsleutel’: het correcte antwoord op een opgave.

Artikel 2. beoordelingsnormen [Vervallen per 01-08-2015]

De vaststellingscommissie van het desbetreffende examen stelt bij het vaststellen naast de examenopgave tevens vast: de beoordelingsnorm, zijnde het correcte antwoord; bij een open vraag het correcte antwoord of reeks van correcte antwoorden; bij een meerkeuzevraag de antwoordsleutel.

Artikel 3. scores [Vervallen per 01-08-2015]

Toekenning van scorepunten vindt plaats middels geautomatiseerde verwerking van het gemaakte digitale werk door de toekenning van score 1 bij een correct antwoord en de toekenning van score 0 bij een fout antwoord.

Artikel 4. neutraliseren opgave [Vervallen per 01-08-2015]

De voorzitter van het College voor examens, kan, de voorzitter van de betreffende vaststellingscommissie gehoord, beslissen dat een of meer opgaven worden geneutraliseerd.

Artikel 5. bekendmaking [Vervallen per 01-08-2015]

De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 6. inwerkingtreding [Vervallen per 01-08-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2014.

Artikel 7. citeertitel [Vervallen per 01-08-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores bij centrale examinering mbo.

Het College voor Examens,

Namens deze,

de voorzitter,

H.W. Laan