Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores bij centrale examinering mbo

Geldend van 01-08-2014 t/m heden

Regeling van het College voor Examens van 15 april 2014, nummer CvE-14.01039, houdende vaststelling van de beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores bij centrale examinering mbo (Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores bij centrale examinering mbo)

Artikel 1. begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • ‘voorzitter’: de voorzitter van het College voor Examens;

  • ‘vaststellingscommissie’: een vaststellingscommissie van het College voor Examens;

  • ‘opgave’: een vraag of opdracht in een examen inclusief bijbehorend materiaal (figuur, illustratie of anderszins) dat een onderdeel van de vraagstelling vormt;

  • ‘antwoordsleutel’: het correcte antwoord op een opgave.

Artikel 2. beoordelingsnormen

De vaststellingscommissie van het desbetreffende examen stelt bij het vaststellen naast de examenopgave tevens vast: de beoordelingsnorm, zijnde het correcte antwoord; bij een open vraag het correcte antwoord of reeks van correcte antwoorden; bij een meerkeuzevraag de antwoordsleutel.

Artikel 3. scores

Toekenning van scorepunten vindt plaats middels geautomatiseerde verwerking van het gemaakte digitale werk door de toekenning van score 1 bij een correct antwoord en de toekenning van score 0 bij een fout antwoord.

Artikel 4. neutraliseren opgave

De voorzitter van het College voor examens, kan, de voorzitter van de betreffende vaststellingscommissie gehoord, beslissen dat een of meer opgaven worden geneutraliseerd.

Artikel 5. bekendmaking

De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 6. inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2014.

Artikel 7. citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores bij centrale examinering mbo.

Het College voor Examens,

Namens deze,

de voorzitter,

H.W. Laan