Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur Stichting STW

Geldend van 13-12-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 24 juni 2014, nr. WJZ / 14104810, houdende regels inzake mandaat, volmacht en machtiging aan het bestuur van de Stichting voor de Technische Wetenschappen betreffende de uitvoering van hoofdstuk 9a van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur Stichting STW)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van het bestuur van de Stichting voor de Technische Wetenschappen;

Besluit:

Artikel 1

Aan het bestuur van de Stichting voor de Technische Wetenschappen wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend om besluiten te nemen, overeenkomsten tot geldlening te sluiten en daarmee samenhangende privaatrechtelijke handelingen, en overige feitelijke handelingen te verrichten met betrekking tot subsidieverstrekking op grond van paragraaf 3.16.4 van de Regeling nationale EZ-subsidies, voor zover het subsidies betreft die worden verstrekt aan academische innovatieve starters, hbo-innovatieve starters of TO2-innovatieve starters.

Artikel 2

  • 1 Aan het bestuur van de Stichting voor de Technische Wetenschappen wordt mandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaarschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 1, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep.

  • 2 Aan het bestuur van de Stichting voor de Technische Wetenschappen wordt volmacht en machtiging verleend voor het instellen van beroep bij de burgerlijke rechter met betrekking tot de overeenkomsten tot geldlening als bedoeld in paragraaf 3.16.4 van de Regeling nationale EZ-subsidies, voor zover het academische innovatieve starters, hbo-innovatieve starters of TO2-innovatieve starters betreft.

Artikel 3

In het geval de Minister van Economische Zaken en Klimaat een mededeling aan het bestuur van de Stichting voor de Technische Wetenschappen doet dat een aangelegenheid als bedoeld in artikel 2 door hem zal worden behandeld, wordt ten aanzien van die aangelegenheid mandaat, volmacht en machtiging verleend aan de directeur-generaal van Bedrijfsleven en Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Artikel 4

  • 1 Het bestuur van de Stichting voor de Technische Wetenschappen kan voor de in artikelen 1 en 2 bedoelde aangelegenheden ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan de functionarissen werkzaam in zijn organisatie.

  • 2 Het verlenen van ondermandaat, volmacht en machtiging alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

  • 3 Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat, volmacht en machtiging als bedoeld in het tweede lid wordt gezonden aan de secretaris-generaal en de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en aan degenen aan wie krachtens het besluit ondermandaat is verleend.

Artikel 5

Het krachtens mandaat, volmacht of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2014.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur Stichting STW.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 juni 2014

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp