Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Controleur Openbare Ruimte Gemeente Delft 2014[Regeling vervalt per 05-06-2019.]

Geldend van 05-06-2014 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 10 juni 2014, nr. BOACAT2014/031, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente Delft

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de gemeente Delft van 20 mei 2014 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie Den Haag en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 05-06-2019]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2 [Vervallen per 05-06-2019]

De personen, werkzaam in de functie van Controleur Openbare Ruimte in dienst van de gemeente Delft, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3 [Vervallen per 05-06-2019]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4 [Vervallen per 05-06-2019]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 50 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5 [Vervallen per 05-06-2019]

Artikel 6 [Vervallen per 05-06-2019]

  • 1 De gemeente Delft brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7 [Vervallen per 05-06-2019]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 8 [Vervallen per 05-06-2019]

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Delft 2009 van 19 mei 2009, nr. 5586913/Justis/09, zal vervallen op 5 juni 2014.

Artikel 9 [Vervallen per 05-06-2019]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 5 juni 2014 en vervalt met ingang van 5 juni 2019.

Artikel 10 [Vervallen per 05-06-2019]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Controleur Openbare Ruimte Gemeente Delft 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 juni 2014

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.M.A.C. van Weert

Afdelingsmanager V&T