Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling bekostiging financieel toezicht 2014[Regeling materieel uitgewerkt per 03-06-2016.]

Geldend van 03-06-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 mei 2014, kenmerk: FM 2014/902 M, tot vaststelling van de bandbreedtes en tarieven 2014, bedoeld in artikel 13, zesde lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht (Regeling bekostiging financieel toezicht 2014)

De Minister van Financiën en de Staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 13, zesde lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht;

BESLUITEN:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. geconsolideerde jaarrekening: jaarrekening waarin de activa, passiva, baten en lasten van personen die een groep of groepsdeel vormen en andere in de consolidatie meegenomen personen, als één geheel zijn opgenomen;

  • b. toezichtcategorie: toezichtcategorie als bedoeld in bijlage II van de Wet bekostiging financieel toezicht.

Artikel 2

Voor het kalenderjaar 2014 worden de bandbreedtes en de tarieven, bedoeld in artikel 13, zesde lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht, voor de toezichtcategorieën behorend bij het onderdeel ‘Toezichthouder: Autoriteit Financiële Markten’ als volgt vastgesteld:

Toezichtcategorie Maatstaf Bandbreedtes Tarieven

Aanbieders van krediet

Particuliere cliënten(PC):

Aantal particuliere cliënten dat met de aanbieder rechtstreeks of middellijk als wederpartij een

overeenkomst is aangegaan inzake krediet

 

€ 1.000 vermeerderd met:

>0 tot en met 5.000 PC

€ 2,65 per PC

in voorkomend geval vermeerderd met:

>5.000 tot en met 10.000 PC

€ 1,85 per PC

in voorkomend geval vermeerderd met:

>10.000 tot en met 100.000 PC

€ 0,26 per PC

in voorkomend geval vermeerderd met:

>100.000 PC

€ 0,13 per PC

Accountantsorganisaties

Omzet:

Omzet uit wettelijke controles bij

organisaties van openbaar

belang (OOB controles) en bij controlecliënten die geen organisaties van openbaar

belang zijn (niet OOB controles)

 

€ 1.350 in voorkomend geval vermeerderd met:

Omzet uit OOB controles:  

>€ 0 tot en met € 10 miljoen

€ 24.000 per € miljoen omzet

in voorkomend geval vermeerderd met:

>€ 10 miljoen tot en met € 20 miljoen

€ 11.500 per € miljoen omzet

in voorkomend geval vermeerderd met:

>€ 20 miljoen

€ 6.200 per € miljoen omzet

Omzet uit niet OOB controles:

in voorkomend geval vermeerderd met:

>€ 0 tot en met € 20 miljoen

€ 7.300 per € miljoen omzet

in voorkomend geval vermeerderd met:

>€ 20 miljoen tot en met € 100 miljoen

€ 4.100 per € miljoen omzet

in voorkomend geval vermeerderd met:

>€ 100 miljoen

€ 1.500 per € miljoen omzet

Adviseurs en bemiddelaars

Fte's:

Het aantal werknemers en andere personen, die zich onder verantwoordelijkheid van de

financiële dienstverlener direct of indirect bezighouden met financiële dienstverlening,

waarbij het aantal deeltijdmedewerkers wordt omgerekend naar voltijdmedewerkers

 

€ 650 vermeerderd met:

>0 tot en met 20,0 fte’s

€ 195 per fte

in voorkomend geval vermeerderd met:

>20,0 tot en met 200,0 fte’s

€ 178 per fte

in voorkomend geval vermeerderd met:

>200,0 tot en met 500,0 fte’s

€ 36 per fte

in voorkomend geval vermeerderd met:

>500,0 fte’s

€ 9 per fte

Afwikkelondernemingen, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen

Provisie-inkomsten (PI) Personen met PI in het bereik van:  
   

€ 0 tot en met € 0,2 miljoen

€ 425

>€ 0,2 miljoen tot en met € 0,5 miljoen

€ 850

>€ 5 miljoen

€ 1.275

>€ 0,5 miljoen tot en met € 1 miljoen

€ 1.700

>€ 1 miljoen tot en met € 5 miljoen

€ 2.125

Banken en clearinginstellingen

Minimum omvang toetsingsvermogen (MTV):

Minimum omvang toetsingsvermogen berekend conform de regels die op grond van

artikel 3:57 van de Wet op het financieel toezicht worden bepaald

 

€ 6.200 vermeerderd met:

>€ 0 tot en met € 80 miljoen MTV

€ 735 per € miljoen MTV

in voorkomend geval vermeerderd met:

>€ 80 miljoen tot en met € 400 miljoen MTV

€ 318 per € miljoen MTV

in voorkomend geval vermeerderd met:

>€ 400 miljoen tot en met € 4 miljard MTV

€ 166 per € miljoen MTV

in voorkomend geval vermeerderd met:

>€ 4 miljard MTV

€ 48 per € miljoen MTV

Beleggingsinstellingen en aanbieders van beleggingsobjecten

Balanstotaal (BT):

Het gezamenlijk balanstotaal waarover beheer wordt gevoerd

 

€ 5.800 vermeerderd met:

>€ 0 tot en met € 5 miljard BT

€ 39,50 per € miljoen BT

in voorkomend geval vermeerderd met:

>€ 5 miljard tot en met € 10 miljard BT

€ 22,00 per € miljoen BT

in voorkomend geval vermeerderd met:

>€ 10 miljard tot en met € 15 miljard BT

€ 1,75 per € miljoen BT

in voorkomend geval vermeerderd met:

>€ 15 miljard BT

€ 0,10 per € miljoen BT

Beleggingsondernemingen niet voor eigen rekening, exclusief exploitanten van een MTF

Vergunningtypen in combinatie met effectenrekeningen:

a. vergunningtypen voor het verlenen van beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;

b. het aantal effectenrekeningen (ER) bij of in beheer bij de desbetreffende instelling

Vergunningtypen:  
   

Vergunning voor het ontvangen en doorgeven van orders als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

€ 760 in voorkomend geval vermeerderd met:

Vergunning voor het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

€ 2.280 in voorkomend geval vermeerderd met:

Vergunning vermogensbeheer als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

€ 3.040 in voorkomend geval vermeerderd met:

Vergunning voor beleggingsadvies als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

€ 2.280 in voorkomend geval vermeerderd met:

Vergunning voor het begeleiden of overnemen van emissies met plaatsingsgaranties als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

€ 760 in voorkomend geval vermeerderd met:

Vergunning voor het begeleiden van emissies zonder plaatsingsgarantie als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

€ 760 in voorkomend geval vermeerderd met:

In combinatie met effectenrekeningen (ER):

In alle gevallen vermeerderd met:

0 tot en met 100 ER

€ 3,40 per ER

in voorkomend geval vermeerderd met:

>100 tot en met 1.000 ER

€ 2,70 per ER

in voorkomend geval vermeerderd met:

>1.000 tot en met 10.000 ER

€ 1,35 per ER

in voorkomend geval vermeerderd met:

>10.000 ER

€ 0,67 per ER

Beleggingsondernemingen voor eigen rekening

Handelaren:

 

€ 375 vermeerderd met:

Het aantal in Nederland werkzame personen dat door de onderneming is belast met het verrichten van transacties in financiële instrumenten

>0 handelaren

€ 890 per handelaar

Centrale tegenpartijen

Omzet:

De aan de hand van de artikelen 41, 42 en 43

van Verordening (EU) Nr. 648/2012 (EMIR-verordening) te bepalen waarde van het geheel aan

middelen dat de centrale tegenpartij aanhoudt ter dekking van de risico’s die zij loopt.

 

€ 20.000 vermeerderd met:

>€ 0 tot en met € 10 miljoen

€ 2.150 per € miljoen omzet

in voorkomend geval vermeerderd met:

>€ 10 miljoen tot en met € 100 miljoen

€ 650 per € miljoen omzet

in voorkomend geval vermeerderd met:

>€ 100 miljoen tot en met € 1 miljard

€ 110 per € miljoen omzet

in voorkomend geval vermeerderd met:

>€ 1 miljard

€ 80 per miljoen € omzet

Effectenuitgevende instellingen: markt

Marktkapitalisatie:

De gemiddelde marktkapitalisatie (GMK) van de instelling.

Personen als bedoeld in artikel 5:25i, eerste lid, artikel 5:33, eerste lid, onderdeel a, of

artikel 5:60, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op het financieel toezicht voor zover het aandelen uitgevende personen betreft niet zijnde
 
  beleggingsmaatschappijen:

€ 5.700 vermeerderd met:

 

>€ 0 tot en met € 500 miljoen GMK

€ 17,65 per € miljoen GMK

in voorkomend geval vermeerderd met:

>€ 500 miljoen tot en met € 1 miljard GMK

€ 10,75 per € miljoen GMK

in voorkomend geval vermeerderd met:

>€ 1 miljard tot en met € 5 miljard GMK

€ 5,00 per € miljoen GMK

in voorkomend geval vermeerderd met:

>€ 5 miljard GMK

€ 0,30 per € miljoen GMK

Personen als bedoeld in artikel 5:25i, eerste lid, artikel 5:33, eerste lid, onderdeel a, of

artikel 5:60, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op het financieel toezicht voor zover het aandelen uitgevende personen betreft zijnde beleggingsmaatschappijen

€ 775

Personen als bedoeld in artikel 5:25i, eerste lid, artikel 5:33, eerste lid, onderdeel a, of

artikel 5:60, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op het financieel toezicht voor zover het schuldpapier uitgevende personen betreft

€ 575

Effectenuitgevende instellingen: verslaggeving

Marktkapitalisatie terwijl voor partijen die geen marktkapitalisatie kennen het eigen vermogen relevant is:

Marktkapitalisatie:

De gemiddelde marktkapitalisatie (GMK) van de instelling.

Personen als bedoeld in artikel 5:25b, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht of artikel 1, onderdeel b, van de Wet toezicht financiële verslaggeving voor zover zij een geconsolideerde jaarrekening opstellen:

€ 6.200 vermeerderd met:

 

Eigen vermogen:

Eigen vermogen (EV).

>€ 0 tot en met € 500 miljoen GMK of EV

€ 23,20 per € miljoen GMK of EV

in voorkomend geval vermeerderd met:

>€ 500 miljoen tot en met € 1 miljard GMK of EV

€ 14,10 per € miljoen GMK of EV

in voorkomend geval vermeerderd met:

>€ 1 miljard tot en met € 5 miljard GMK of EV

€ 7,05 per € miljoen GMK of EV

in voorkomend geval vermeerderd met:

>€ 5 miljard GMK of EV

€ 0,40 per € miljoen GMK of EV

Personen als bedoeld in artikel 5:25b, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht of artikel 1, onderdeel b, van de Wet toezicht financiële verslaggeving voor zover zij geen geconsolideerde jaarrekening opstellen

€ 2.900

Financiële infrastructuur: marktexploitanten en exploitanten van een MTF

Transacties:

 

€ 43.000 vermeerderd met:

Het aantal transacties (enkele telling) in financiële instrumenten

>0 tot en met 10.000 transacties

€ 0,430 per transactie

in voorkomend geval vermeerderd met:

dat tot stand is gekomen volgens de regels en de systemen van de

>10.000 tot en met 100.000 transacties

€ 0,130 per transactie

in voorkomend geval vermeerderd met:

desbetreffende gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit.

>100.000 tot en met 1.000.000 transacties

€ 0,022 per transactie

in voorkomend geval vermeerderd met:

 

>1.000.000 transacties

€ 0,015 per transactie

Pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen

Deze categorie kent twee heffingsmaatstaven die beide worden toegepast:

 

€ 625 vermeerderd met:

1. Deelnemers:

Deelnemers:  

Aantal actieve deelnemers

>0 tot en met 100.000 deelnemers

 

2. Vermogen:

Som van de technische voorzieningen en het eigen vermogen (TV+EV)

 

€ 0,34 per deelnemer

in voorkomend geval vermeerderd met:

 

>100.000 tot en met 500.000 deelnemers

€ 0,04 per deelnemer

in voorkomend geval vermeerderd met:

>500.000 tot en met 1.000.000 deelnemers

€ 0,02 per deelnemer

in voorkomend geval vermeerderd met:

>1.000.000 deelnemers

€ 0,01 per deelnemer

In combinatie met Vermogen:

In alle gevallen vermeerderd met:

>€ 0 tot en met € 10 miljard TV+EV

€ 2,15 per € miljoen TV+EV

in voorkomend geval vermeerderd met:

>€ 10 miljard tot en met € 50 miljard TV+EV

€ 0,30 per € miljoen TV+EV

in voorkomend geval vermeerderd met:

>€ 50 miljard tot en met € 100 miljard TV+EV

€ 0,08 per € miljoen TV+EV

in voorkomend geval vermeerderd met:

>€ 100 miljard TV+EV

€ 0,03 per € miljoen TV+EV

Verzekeraars: Leven- en pensioen

Premie-inkomen:

 

€ 2.700 vermeerderd met:

Bruto premie-inkomen in Nederland (BPIN) uit pensioenverzekeringen en levensverzekeringen

>€ 0 tot en met € 1 miljard BPIN

€ 470 per € miljoen BPIN

in voorkomend geval vermeerderd met:

 

>€ 1 miljard tot en met € 2 miljard BPIN

€ 280 per € miljoen BPIN

in voorkomend geval vermeerderd met:

>€ 2 miljard tot en met € 3 miljard BPIN

€ 95 per € miljoen BPIN

in voorkomend geval vermeerderd met:

>€ 3 miljard BPIN

€ 24 per € miljoen BPIN

Verzekeraars: Schade

Premie-inkomen:

 

€ 875 vermeerderd met:

Bruto premie-inkomen in Nederland (BPIN)

>€ 0 tot en met € 1 miljard BPIN

€ 26,30 per € miljoen BPIN

in voorkomend geval vermeerderd met:

 

>€ 1 miljard tot en met € 2 miljard BPIN

€ 15,75 per € miljoen BPIN

in voorkomend geval vermeerderd met:

>€ 2 miljard tot en met € 3 miljard BPIN

€ 5,25 per € miljoen BPIN

in voorkomend geval vermeerderd met:

>€ 3 miljard BPIN

€ 1,30 per € miljoen BPIN

Artikel 3

Twee of meer aanbieders van beleggingsobjecten waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 2:55 van de Wet op het financieel toezicht en die gedurende het gehele jaar, in steeds dezelfde samenstelling, gezamenlijk aanbiedingen doen aan consumenten, of deze aanbiedingen aan consumenten gezamenlijk beheren, worden voor de toepassing van artikel 2 aangemerkt als één persoon.

Artikel 4

Voor het kalenderjaar 2014 worden de bandbreedtes en de tarieven, bedoeld in artikel 13, zesde lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht, voor de toezichtcategorieën behorende bij het onderdeel ‘Toezichthouder: de Nederlandsche Bank’ als volgt vastgelegd:

Toezichtcategorie

Maatstaf

Bandbreedtes

Tarieven

Banken en clearinginstellingen

Minimum omvang toetsingsvermogen (MTV):    

Minimum omvang toetsingsvermogen berekend conform de regels die op grond van artikel 3:57 van de Wet op het financieel toezicht worden bepaald

Personen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in de artikelen 2:4, 2:11, 2:20, 3:4, eerste lid, of3:110, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht:

€ 35.000 vermeerderd met:

 

>€ 0 tot en met € 80 miljoen MTV

€ 4.274 per € miljoen MTV

in voorkomend geval vermeerderd met:

>€ 80 miljoen tot en met € 400 miljoen MTV

€ 1.841 per € miljoen MTV

in voorkomend geval vermeerderd met:

>€ 400 miljoen tot en met € 4 miljard MTV

€ 968 per € miljoen MTV

in voorkomend geval vermeerderd met:

>€ 4 miljard MTV

€ 282 per € miljoen MTV

Beleggingsinstellingen

Balanstotaal (BT):  

€ 4.000 vermeerderd met:

Het gezamenlijk balanstotaal waarover beheer wordt gevoerd

>€ 0 tot en met € 5 miljard BT

€ 8 per € miljoen BT

in voorkomend geval vermeerderd met:

 

>€ 5 miljard tot en met € 10 miljard BT

€ 6 per € miljoen BT

in voorkomend geval vermeerderd met:

>€ 10 miljard tot en met € 15 miljard BT

€ 0,50 per € miljoen BT

in voorkomend geval vermeerderd met:

>€ 15 miljard BT

€ 0,20 per € miljoen BT

Beleggingsondernemingen niet voor eigen rekening

Vergunningtypen in combinatie met effectenrekeningen:

 

€ 2.700 in voorkomend geval vermeerderd met:

a. vergunningtypen voor het

Vergunningtypen:  

verlenen van beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;

b. het aantal effectenrekeningen

Vergunning voor het ontvangen en doorgeven van orders als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

€ 0

(ER) bij of in beheer bij de desbetreffende instelling

 

in voorkomend geval vermeerderd met:

 

Vergunning voor het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

€ 3.500

 

in voorkomend geval vermeerderd met:

Vergunning vermogensbeheer als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

€ 3.500

 

in voorkomend geval vermeerderd met:

Vergunning voor beleggingsadvies als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

€ 0

 

in voorkomend geval vermeerderd met:

Vergunning voor het begeleiden of overnemen van emissies met plaatsingsgaranties als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

€ 5.600

 

in voorkomend geval vermeerderd met:

Vergunning voor het begeleiden van emissies zonder plaatsingsgarantie als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht

€ 2.700

In combinatie met effectenrekeningen (ER):

In alle gevallen vermeerderd met:

>0 tot en met 250 ER

€ 0

in voorkomend geval vermeerderd met:

>250 tot en met 10.000 ER

€ 14,00 per ER boven de 250 ER

in voorkomend geval vermeerderd met:

>10.000 ER

€ 0

Beleggingsondernemingen voor eigen rekening

Handelaren:

Aantal in Nederland werkzame personen dat door de beleggingsonderneming is belast met het verrichten van transacties in financiële instrumenten

>0 handelaren

€ 4.000 vermeerderd met:

€ 825 per handelaar

Betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen

Provisie-inkomsten (PI)

Personen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in de artikelen 2:3a, eerste lid, 2:3e, eerste lid, of2:10a van de Wet op het financieel toezicht:

Personen met PI in het bereik van:
 

€ 0 tot en met € 0,2 miljoen

€ 6.500

>€ 0,2 miljoen tot en met € 0,5 miljoen

€ 13.000

>€ 0,5 miljoen tot en met € 1 miljoen

€ 19.500

>€ 1 miljoen tot en met € 5 miljoen

€ 26.000

>€ 5 miljoen

€ 32.500

Personen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in de artikelen 2:54i, eerste lid, of2:54l, eerste lid van de Wet op het financieel toezicht

€ 3.000

Pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen

Instellingen met vereist eigen vermogen (excl. premie-pensioeninstellingen):

 

€ 2.000 vermeerderd met:

Som van de technische voorziening pensioenverplichting en het vereist eigen vermogen (TV+VEV), vermenigvuldigd met een bonus/malus factor.

De bonus/malus factor is gelijk aan

>€ 0 tot en met € 10 miljard TV+VEV

€ 51,28 per € miljoen TV+VEV vermenigvuldigd met de als volgt te berekenen bonus/malus factor:

((TV+VEV)/(TV+EV))

in voorkomend geval vermeerderd met:

de som van de technische voorziening pensioenverplichting en het vereist eigen vermogen (TV+VEV), gedeeld door de som van de technische voorziening pensioenverplichtingen en het

>€ 10 miljard tot en met € 50 miljard TV+VEV

€ 7,69 per € miljoen TV+VEV vermenigvuldigd met de als volgt te berekenen bonus/malus factor:

((TV+VEV)/(TV+EV))

in voorkomend geval vermeerderd met:

(aanwezige) eigen vermogen (TV+EV).

>€ 50 miljard tot en met € 100 miljard TV+VEV

€ 2,05 per € miljoen TV+VEV vermenigvuldigd met de als volgt te berekenen bonus/malus factor:

((TV+VEV)/(TV+EV))

in voorkomend geval vermeerderd met:

>€ 100 miljard TV+VEV

€ 0,51 per € miljoen TV+VEV vermenigvuldigd met de als volgt te berekenen bonus/malus factor:

((TV+VEV)/(TV+EV))

Instellingen zonder vereist eigen vermogen (en premie-pensioeninstellingen):

 

€ 2.000 vermeerderd met:

Technische voorziening pensioenverplichting (TV)

>€ 0 tot en met € 10 miljard TV

€ 51,28 per € miljoen TV

in voorkomend geval vermeerderd met:

>€ 10 miljard tot en met € 50 miljard TV

€ 7,69 per € miljoen TV

in voorkomend geval vermeerderd met:

>€ 50 miljard tot en met € 100 miljard TV

€ 2,05 per € miljoen TV

in voorkomend geval vermeerderd met:

>€ 100 miljard TV

€ 0,51 per € miljoen TV

Trustkantoren

Omzet

Personen met een omzet in het bereik van:  

€ 0 tot en met € 0,1 miljoen

€ 2.375

>€ 0,1 miljoen tot en met € 0,2 miljoen

€ 5.000

>€ 0,2 miljoen tot en met € 0,5 miljoen

€ 7.750

>€ 0,5 miljoen tot en met € 1 miljoen

€ 10.625

>€ 1 miljoen tot en met € 2 miljoen

€ 14.500

>€ 2 miljoen tot en met € 5 miljoen

€ 18.750

>€ 5 miljoen

€ 25.000

Verzekeraars niet zijnde zorgverzekeraars

Premie-inkomen:

 

€ 2.000 vermeerderd met:

 

Bruto premie-inkomen (BPI)

>€ 0

€ 707 per € miljoen BPI

Zorgverzekeraars

Aantal verzekerden

 

€ 2.000 vermeerderd met:

   

>€ 0 verzekerden

€ 0,29 per verzekerde

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostiging financieel toezicht 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

De

Staatsecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma