Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling syllabi centrale examens VO 2016[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2017.]

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling van het College voor examens van 15 april 2014, nummer CvE-14.01070, houdende vaststelling van de syllabi voor de centrale examens in het v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o. 2016, nadere vaststelling van enkele syllabi 2015, tevens initiële vaststelling toetswijzer rekentoets VO 2015 (Regeling syllabi centrale examens VO 2016)

Het College voor Examens,

Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor examens;

Gezien de goedkeuring van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 13 mei 2014, kenmerk 629550;

Besluit:

Artikel 1. Syllabi 2016

De syllabi, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel f, van de Wet College voor examens worden vastgesteld voor de centrale examens in het v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o. in 2016, voor de vakken als vermeld in respectievelijk de bijlagen 1a, 1b en 1c bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 2. Nadere vaststelling enkele syllabi 2015 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3. Initiële vaststelling toetswijzers rekenen 2015 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 4. Bekendmaking

  • 1 Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

  • 2 De syllabi als bedoeld in artikel 1, 2 en 3 worden bekend gemaakt op www.examenblad.nl.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt:

  • 1. betreffende artikel 1: per 1 januari 2017;

  • 2. betreffende artikel 2: per 1 januari 2016;

  • 3. betreffende artikel 3: per 1 januari 2016.

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling syllabi centrale examens VO 2016.

Het College voor examens,

Namens deze,

de voorzitter,

H.W. Laan

Bijlage 1a. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2016, van 15 april 2014, nummer cve-14.01070

Syllabi v.w.o. 2016

Voor de centrale examens v.w.o. 2016 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

aardrijkskunde

beeldende vakken

biologie

economie

filosofie

Fries

geschiedenis

Grieks

kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

Latijn

maatschappijwetenschappen

management en organisatie

moderne vreemde talen

muziek

natuurkunde

Nederlands

scheikunde

wiskunde A

wiskunde B

wiskunde C

Bijlage 1b. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2016, van 15 april 2014, nummer cve-14.01070

Syllabi h.a.v.o. 2016

Voor de centrale examens h.a.v.o. 2016 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

aardrijkskunde

beeldende vakken

biologie

economie

filosofie

Fries

geschiedenis

kunst (beeldende vormgeving/dans/drama/muziek/algemeen)

maatschappijwetenschappen

management en organisatie

moderne vreemde talen

muziek

natuurkunde

Nederlands

scheikunde

wiskunde A

wiskunde B

Bijlage 1c. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2016, van 15 april 2014, nummer cve-14.01070

Syllabi v.m.b.o. 2016

Voor de centrale examens v.m.b.o. 2016 worden syllabi voor de volgende vakken vastgesteld:

algemene vakken:

aardrijkskunde

beeldende vakken

biologie

dans

drama

economie

Fries

geschiedenis en staatsinrichting

maatschappijleer II

moderne vreemde talen

muziek

natuur- en scheikunde I

natuur- en scheikunde II

Nederlands

wiskunde

 
beroepsgerichte programma’s:

administratie

bouwtechniek-fijnhoutbewerken

bouwtechniek-metselen

bouwtechniek-schilderen

bouwtechniek-timmeren

bouw-breed

consumptief-bakken

consumptief-breed

consumptief-horeca

elektrotechniek

grafimedia

handel en administratie

handel en verkoop

ict-route

instalektro

installatietechniek

intersectoraal

metaaltechniek

metalektro

mode en commercie

sport, dienstverlening en veiligheid

techniek-breed

technologie in de GL

transport en logistiek

uiterlijke verzorging

verzorging

voertuigentechniek

zorg-en-welzijn-breed

landbouw-plantenteelt

landbouw-groene ruimte

landbbouw-bloembinden en -schikken

landbouw-dierhouderij en -verzorging

landbouw-verwerking agrarische producten

landbouw-agrarische techniek

landbouw-agrarische bedrijfseconomie

landbouw-breed

Bijlage 2a. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2016, van 15 april 2014, nummer cve-14.01070 [Vervallen per 01-01-2016]

Bijlage 2b. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2016, van 15 april 2014, nummer cve-14.01070 [Vervallen per 01-01-2016]

Bijlage 2c. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2016, van 15 april 2014, nummer cve-14.01070 [Vervallen per 01-01-2016]

Bijlage 3. bij de Regeling syllabi centrale examens VO 2016, van 15 april 2014, nummer cve-14.01070 [Vervallen per 01-01-2016]