Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Mandaatregeling directie Personeel en Organisatie 2014

Geldend van 03-06-2014 t/m heden

Regeling van de directeur Personeel en Organisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 23 mei 2014, nr. 519629/14/DP&O, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan het hoofd van het team Personeel Service Centrum, ressorterend onder de directeur (Mandaatregeling directie Personeel en Organisatie 2014)

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1, onderdeel b, van de Mandaatregeling pSG Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 aan de directeur Personeel en Organisatie verleende ondermandaat wordt ondermandaat verleend aan de operationeel manager van het team Personeel Service Centrum (PSC) voor het beheer en de uitvoering van salaris-technische aangelegenheden vanuit de werkgeversverantwoordelijkheid.

Artikel 2

De in artikel 1 genoemde ambtenaar kan geen ondermandaat verlenen.

Artikel 3

De Mandaatregeling directie Personeel en Organisatie Ministerie van Justitie 2007 wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling directie Personeel en Organisatie 2014.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2011.

De waarnemend directeur Personeel en Organisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

C.J. Franken