Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling tarieven bel-me-niet-register 2014

Geldend van 28-05-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 15 mei 2014, nr. WJZ/14059862, houdende de vaststelling van de tarieven voor het bel-me-niet-register (Regeling tarieven bel-me-niet-register 2014)

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 1 Een gebruiker die door de beheerder in een markeerbestand wil laten aangeven welke telefoonnummers in het register zijn opgenomen, brengt de beheerder hiervan in kennis op een door de beheerder aangegeven wijze.

 • 2 Hij geeft in ieder geval de gegevens op die de beheerder nodig heeft voor de administratie waaronder: naam en adres van degene die het bestand ontvangt, naam en adres van de gebruiker, het merk of de dienst en de campagne ten behoeve waarvan de download plaatsvindt.

Artikel 3

De gebruiker die de dienst van de beheerder afneemt om in een markeerbestand aan te geven welke telefoonnummers in het register zijn opgenomen is daarvoor per merk of dienst een bedrag verschuldigd van:

 • a. € 175,– voor ten hoogste 10.000 records;

 • b. € 400,– voor meer dan 10.000 en ten hoogste 25.000 records;

 • c. € 825,– voor meer dan 25.000 en ten hoogste 75.000 records.

Artikel 4

 • 1 Een gebruiker die een ontdubbelingsbestand wil ontvangen, brengt de beheerder hiervan in kennis op een door de beheerder aangegeven wijze.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde gebruiker geeft in ieder geval de gegevens op die de beheerder nodig heeft voor de administratie, waaronder: naam en adres van degene die het bestand ontvangt, naam en adres van de gebruiker, het merk of de dienst en de campagne ten behoeve waarvan de download plaatsvindt.

Artikel 5

 • 1 De gebruiker die het ontdubbelingsbestand van de beheerder ontvangt is daarvoor per keer dat het bestand wordt gedownload een bedrag van € 550,– verschuldigd.

 • 2 Indien de gebruiker gedurende het gehele jaar het ontdubbelingsbestand wil ontvangen, dan is hij daarvoor per merk of dienst per jaar een bedrag verschuldigd van € 6.600,–.

Artikel 6

 • 1 Een callcenter dat het ontdubbelingsbestand van de beheerder ontvangt, is daarvoor jaarlijks een bedrag verschuldigd van € 1.200,–.

 • 2 Aan het gebruik van het bestand, bedoeld in het eerste lid, kunnen door de beheerder voorwaarden worden gesteld.

Artikel 7

In geval de gebruiker uitsluitend communicatie aanbiedt met een charitatief doel, worden de in artikelen 3, 5 en 6 genoemde bedragen vermenigvuldigd met factor 0,8264.

Artikel 8

De beheerder stelt de vormgeving van het ontdubbelingsbestand en het markeerbestand vast.

Artikel 9

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven bel-me-niet-register 2014.

Artikel 10

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 mei 2014

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp