Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling geluid milieubeheer (uitvoering hoofdstuk 11 Wet milieubeheer [...] van geluidproductieplafonds voor rijksinfrastructuur))

Geldend van 01-07-2014 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 7 mei 2014, nr. IENM/BSK-2014/103236, houdende wijziging van de Regeling geluid milieubeheer

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling geluid milieubeheer.]

Artikel II

De Regeling geluid milieubeheer zoals deze gold voor het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel B, blijft van toepassing op onderstaande besluiten, totdat deze besluiten onherroepelijk zijn geworden:

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld