Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling instelling staatscommissie Herijking ouderschap[Regeling vervallen per 01-01-2017.]

Geldend van 30-04-2016 t/m 31-12-2016

Regeling van 28 april 2014, nr. 512296, houdende instelling van een staatscommissie Herijking ouderschap

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Besluiten:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2017]

Er is een staatscommissie Herijking ouderschap, hierna te noemen: de staatscommissie.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2017]

De staatscommissie heeft tot taak de regering te adviseren over de wenselijkheid van wijziging van het Burgerlijk Wetboek en aanverwante wetten in verband met de hierna volgende onderwerpen:

  • a. het ontstaan van juridisch ouderschap, zoals vormgegeven in het huidige afstammingsrecht;

  • b. meerouderschap en meeroudergezag;

  • c. draagmoederschap.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2017]

De staatscommissie bestaat uit ten minste zes leden en ten hoogste tien leden.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2017]

  • 1 De staatscommissie brengt haar advies uit aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie vóór 1 januari 2017.

  • 2 Na het uitbrengen van het advies is de staatscommissie opgeheven.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2017]

De archiefbescheiden worden na de opheffing van de staatscommissie of, indien de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgedragen aan het archief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na plaatsing in de Staatscourant en vervalt met ingang van 1 januari 2017.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van deze regeling die met de toelichting in de Staatscourant wordt geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok