Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vacatiegeldenbesluit klachtadviescommissie Inspectie van het onderwijs

Geldend van 02-05-2014 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 april 2014, nr. 4323604, houdende de vaststelling van vacatiegelden voor de voorzitter en leden van de klachtadviescommissie van de Inspectie van het onderwijs (Vacatiegeldenbesluit klachtadviescommissie Inspectie van het onderwijs)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 23 van de Wet op het onderwijstoezicht en artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Vacatiegelden en secretariaat

Artikel 1

  • 3 De vergoeding per vergadering van de voorzitter van de commissie bedraagt 130% van de hoogte van de vergoeding per vergadering die aan de andere leden van de commissie is toegekend.

  • 5 Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag worden als één vergadering aangemerkt.

Artikel 2

Het secretariaat van de klachtadviescommissie, bedoeld in artikel 23 van de Wet op het onderwijstoezicht, is ondergebracht bij de Inspectie van het onderwijs.

Hoofdstuk 2. Wijzigingen in andere regelingen

Artikel 3

  • 1 [Red: Wijzigt het Benoemingsbesluit klachtadviescommissie Inspectie van het Onderwijs.]

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Vacatiegeldenbesluit klachtadviescommissie Inspectie van het onderwijs.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker