Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit ondervolmacht Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Geldend van 05-04-2014 t/m heden

Besluit van de Directeur-Generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van 28 maart 2014, kenmerk 351669-118866-BPZ, houdende regeling van ondervolmacht voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

De Directeur-Generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu,

Gelet op artikel 16, tweede lid, van de Volmachtregeling VWS;

Besluit:

Artikel 1

Aan de volgende functionarissen wordt voor hun werkterrein ondervolmacht verleend:

  • 1. de coördinator Inkoop tot maximaal € 100.000 inclusief btw;

  • 2. de centrumhoofden, de stafhoofden, de regiomanagers van de regiokantoren Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s, de Chief Science Officers en de inkopers tot maximaal € 50.000 inclusief btw;

  • 3. de afdelingshoofden en de coördinatoren die inhoudelijk leiding geven aan een opdracht/programma/thema en die expliciet ondervolmacht hebben gekregen van het centrumhoofd om de effectiviteit en efficiëntie van het dagelijks werk te waarborgen, tot een bedrag gelijk aan dat van hun afdelingshoofd: tot maximaal € 25.000 inclusief btw;

  • 4. de decentraal bestellers tot maximaal € 2.500 inclusief btw.

Artikel 2

Het besluit van de Directeur-Generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu met kenmerk Nr. 26/05 DG MS/pj/eh van 8 februari 2005 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Directeur-Generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu,

A.N. van der Zande.

Voor akkoord,

De Secretaris-Generaal van het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

L.A.M. van Halder.