Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit mandaat, volmacht en machtiging aan directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland[Regeling vervallen per 17-06-2017.]

Geldend van 11-10-2016 t/m 16-06-2017

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 17 maart 2014, nr. MinBuZa.2014-106796 , tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 17-06-2017]

  • 1 Aan de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend om namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking besluiten te nemen, rechtshandelingen te verrichten en de daartoe benodigde voorbereidingshandelingen te verrichten met het oog op de toepassing van de in de bijlage genoemde besluiten en met inachtneming van de in de bijlage opgenomen bepalingen alsmede met het oog op de toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur voor zover samenhangend met de toepassing van de in de bijlage genoemde besluiten.

  • 2 De op grond van het eerste lid verleende bevoegdheden strekken zich mede uit tot het nemen van besluiten op bezwaarschriften voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in mandaat is genomen, en tot het voeren van beroepsprocedures over de krachtens die bevoegdheden genomen besluiten.

Artikel 2 [Vervallen per 17-06-2017]

De directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in artikel 1, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3 [Vervallen per 17-06-2017]

De bevoegdheden, bedoeld in artikel 1, strekken zich uit tot na afloop van het in de bijlage genoemde tijdvak, voorzover de uitoefening daarvan betrekking heeft op besluiten en handelingen genomen of verricht voor afloop van dat tijdvak.

Artikel 4 [Vervallen per 17-06-2017]

Het Besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 21 december 2009, nr. DJZ/BR/1059-09, tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de algemeen directeur van AgentschapNL1 wordt ingetrokken.

Artikel 5 [Vervallen per 17-06-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Van dit besluit en de daarbij behorende bijlage wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:

de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken,

R. Jones-Bos.

Bijlage [Vervallen per 17-06-2017]

Besluit

Reikwijdte

Geldig tot

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 4 december 2006, nr. DAO 0894/06, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Indonesiëfaciliteit) (Stcrt. 2006, nr. 244)

Besluiten inzake subsidieverstrekking

1 januari 2012

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 10 september 2008, nr. EFV-016/08, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds Economische Opbouw Uruzgan) (Stcrt. 2008, 185)

Besluiten inzake subsidieverstrekking

1 januari 2014

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 14 oktober 2008, nr. DJZ/BR-0934/08, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Daey Ouwens Fonds voor kleinschalige hernieuwbare-energieprojecten) (Stcrt. 2008, nr. 287)

Besluiten inzake subsidieverstrekking

1 juli 2011

Besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 19 november 2008, nr. DDE-838/2008, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor het Private Sector Investeringsprogramma (Stcrt. 2008, 231)

Besluiten inzake subsidieverstrekking

1 januari 2010

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 13 februari 2009, nr. DMW/NE-69/09, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds Duurzame Biomassa Mondiaal) (Stcrt. 2009, nr. 48) en het daarmee samenhangende ondersteunende programma waarop het convenant van 21 januari 2009 tussen de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en SenterNovem betrekking heeft

Besluiten inzake subsidieverstrekking en wat betreft het ondersteunende programma het aangaan van overeenkomsten inzake de toekenning van bijdragen

1 juli 2013

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 23 februari 2009, nr. R 649, tot vaststelling van beleidsregels voor het doen van schenkingen aan overheidsorganen in ontwikkelingslanden met het oog op de ontwikkeling, implementatie en exploitatie van publieke infrastructuur (Schenkingsfaciliteit ORIO) (Stcrt. 2009, nr. 47)

Het aangaan van overeenkomsten inzake toekenning van schenkingsbijdragen

1 januari 2014

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 27 augustus 2009, nr. HAN/2009-244, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de Vietnam Faciliteit (Stcrt 2009, nr. 13269)

Besluiten inzake subsidieverstrekking

1 januari 2013

Besluit van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 13 december 2011, nr. DJZ/BR/1506-11, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor het Private Sector Investeringsprogramma (PSI 2012) (Stcrt. 2011, nr. 23127)

Besluiten inzake subsidieverstrekking

1 januari 2013

Besluit van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 21 maart 2012, nr. DJZ/BR/0311-2012, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006, Fonds Duurzaam Water (FDW) (Stcrt. 2012, nr. 6036) 

Besluiten inzake subsidieverstrekking

1 januari 2013

Besluit van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 30 maart 2012, Nr. DDE-41/2012, tot vaststelling van beleidsregels voor het doen van schenkingen aan overheidsorganen in ontwikkelingslanden met het oog op de ontwikkeling, implementatie en exploitatie van publieke infrastructuur (Schenkingsfaciliteit ORIO 2012) (Stcrt. 2012, nr. 8239)

Het aangaan van overeenkomsten inzake toekenning van schenkingsbijdragen

1 januari 2014

Besluit van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 11 april 2012, nr Minbuza-2012.7786, tot vaststelling van beleidsregels voor het deelnemen aan samenwerkingsverbanden op het terrein van voedselzekerheid en private sector ontwikkeling (Call for ideas PPP faciliteit duurzaam ondernemen en voedselzekerheid 2012)(Stcrt. 2012, nr. 18594)

Besluiten inzake subsidieverstrekking

1 juli 2013

Besluit van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 4 december 2012, nr. DDE583/2012, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor het Private Sector Investeringsprogramma (Stcrt. 2012, nr. 25805)

Besluiten inzake subsidieverstrekking

1 januari 2014

Besluit van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 13 juni 2013, Nr. DDE-315/2013, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de Transitiefaciliteit (Stcrt. 2013, nr. 16772)

Besluiten inzake subsidieverstrekking

1 januari 2017

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 26 juli 2013, MinBuza-2013.208245, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006, Ghana WASH Window van het Fonds Duurzaam Water (GWW-FDW) (Stcrt. 2013, nr. 21814)

Besluiten inzake subsidieverstrekking

16 juni 2014

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 13 december 2009, nr. WJZ/9178621, houdende vaststelling van subsidie-instrumenten op het terrein van internationaal excelleren (Subsidieregeling internationaal excelleren) (Stcrt. 2009, nr. 19872) 

Besluiten inzake subsidieverstrekking

 

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 13 december 2013, nr. MinBuZa-2013.34529 inzake subsidieverstrekking voor activiteiten gericht op het versterken van de voorwaarden voor duurzaam internationaal ondernemen van MKB-ondernemers (Subsidieregeling internationaal ondernemen 2014) (Stcrt. 2013, nr. 35841) 

Besluiten inzake subsidieverstrekking

1 januari 2018

Besluit van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 16 december 2013, nr. DDE-692/2013, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor het Private Sector Investeringsprogramma (Strct. 2014, nr. 136)

Besluiten inzake subsidieverstrekking

1 januari 2015

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 27 februari 2013, nr. MinBuza DME/MW/2014.88626, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Tweede call Fonds Duurzaam Water) (Stcrt. 2014, nr. 6294)

Besluiten inzake subsidieverstrekking

1 juli 2014

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 17 januari 2014, MinBuza-2014.38246, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Tweede openstelling Ghana WASH Window van het Fonds Duurzaam Water) (Stcrt. 2014, nr. 1894)

Besluiten inzake subsidieverstrekking

15 oktober 2014

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 13 juni 2014, nr. MinBuza-2014.313907 tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds Life Sciences & Health for Development) (Stcrt. 2014, 17137)

Besluiten inzake subsidieverlening

1 januari 2017

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 13 juni 2014, nr. MINBUZA-2014.313047, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Tweede call Fonds Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid) (Stcrt. 2014, 17261)

Besluiten inzake subsidieverlening

1 januari 2016

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 10 juni 2014, nr. MINBUZA-2014.304011, tot vaststelling van beleidsregels voor het verstrekken van subsidie in het kader van onderdeel 1 van het Dutch Good Growth Fund (Stcrt. 2014, nr. 16589)

Besluiten inzake subsidieverlening op grond van de beleidsregels Dutch Good Growth Fund en besluiten inzake subsidieverlening op grond van artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 met het oog op technische assistentie in het kader van de genoemde beleidsregels

1 januari 2020

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 19 september 2014, nr. MinBuza-2014.581200, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Derde openstelling Ghana WASH Window van het Fonds Duurzaam Water) (Stcrt. 2014, 27009)

Besluiten inzake subsidieverlening

1 januari 2016

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 20 april 2015 nr. MinBuza-2015.198527, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Fonds Product Development Partnerships III)

Besluiten inzake subsidieverlening

1 oktober 2020

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 3 juni 2015, nr. MINBUZA-2015.284090, tot vaststelling van beleidsregels voor subsidieverlening met het oog op de financiering van ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden (DRIVE) (Stcrt. 2015, nr. 16818)

Besluiten inzake subsidieverlening

15 juni 2020

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 3 juni 2015, Nr. MINBUZA-2015.284092, tot vaststelling van de beleidsregels voor sluiten van schenkingsarrangementen met het oog op de ontwikkeling en aanbesteding van ontwikkelingsrelevante infrastructurele projecten (Develop2Build) (Stcrt. 2015, nr. 16820)

Het sluiten van arrangementen inzake toekenning van schenkingsbijdragen

15 juni 2020

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 6 juli 2016, nr. BZ-2016.389931 tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverstrekking door middel van vouchers voor activiteiten van MKB-ondernemingen, kennisinstellingen en niet-gouvernementele organisaties gericht op het betreden van de markt van internationale organisaties (Vouchers internationale organisaties) (Stcrt. 2016, nr. 36662)

Besluiten inzake subsidieverlening

15 juli 2021

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 18 juli 2016, nr. IGG-2016.380605, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Fonds Duurzaam Water) (Stcrt. 2016, 44953)

Besluiten inzake subsidieverlening

1 januari 2021

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 24 augustus 2016, tot vaststelling van beleidsregels voor het verstrekken van subsidie in het kader van onderdeel 1 van het Dutch Trade and Investment Fund (Stcrt. 2016, nr. 45597)

Besluiten inzake subsidieverlening en het aangaan van de daarmee samenhangende uitvoeringsovereenkomsten

1 januari 2022

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 8 september 2016, nr. Minbuza-2016.7794, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverstrekking voor activiteiten van MKB-ondernemingen gericht op de bevordering van duurzaam internationaal ondernemen (Vouchers internationaal ondernemen) (Stcrt. 2016, 48327)

Besluiten inzake subsidieverlening

1 oktober 2021