Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanleveren kwaliteitsinformatie Zorginstituut Nederland

Geldend van 01-04-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 10 maart 2014, kenmerk 331490-117789- MC, houdende aanwijzing van de instantie voor het aanleveren van informatie over de kwaliteit van verleende zorg

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 66d, derde lid van de Zorgverzekeringswet;

Besluit:

Artikel 1

Als instantie, bedoeld in artikel 66d, derde lid, van de Zorgverzekeringswet wordt aangewezen het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid van die wet.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2014.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanleveren kwaliteitsinformatie Zorginstituut Nederland.

De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers.