Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit aanwijzing hulpverleningsdienst in de zin van Regeling optische en geluidssignalen 2009[Regeling vervallen per 01-04-2015.]

Geldend van 19-03-2014 t/m 31-03-2015

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 14 maart 2014, kenmerk 493819, houdende aanwijzing van de Hoofdofficier van Justitie van het Landelijk Parket als hulpverleningsdienst in de zin van de Regeling optische en geluidssignalen 2009

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 1, tweede lid, onder d, van de Regeling optische en geluidssignalen 2009;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-04-2015]

Als hulpverleningsdienst als bedoeld in artikel 29, eerste lid van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 wordt aangewezen: de Hoofdofficier van Justitie van het Landelijk Parket.

Artikel 2 [Vervallen per 01-04-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 maart 2014

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten