Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke experimentenregeling centrale stemopneming[Regeling vervalt per 01-01-2018.]

Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 maart 2014, nr. 2014-0000107508, houdende tijdelijke regels voor experimenten met een centrale stemopneming (Tijdelijke experimentenregeling centrale stemopneming)

§ 1. Algemene bepalingen [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling is van toepassing op een experiment met een centrale opzet van de stemopneming als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Experimentenwet.

§ 2. Het vervoer van de transportbox en het proces-verbaal van het stembureau [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2018]

 • 2 Het stembureau bewaart de sleutel van de transportbox en het proces-verbaal van het betreffende stembureau in een te verzegelen enveloppe.

 • 3 Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat van een stembureau de transportbox en de enveloppe, bedoeld in het tweede lid:

  • a. separaat worden vervoerd en, indien van toepassing, separaat worden opgeslagen;

  • b. onder toezicht staan gedurende het vervoer en, indien van toepassing, beveiligd worden opgeslagen.

§ 3. De werkwijze van het gemeentelijk stembureau [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2018]

Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat:

 • a. het gemeentelijk stembureau beschikt over voldoende faciliteiten om de stemopneming ordelijk en overzichtelijk uit te voeren;

 • b. op een locatie voor de stemopneming duidelijk is aangegeven welke ruimtes voor het publiek toegankelijk zijn en welke ruimtes uitsluitend voor de werkzaamheden van het gemeentelijk stembureau zijn bestemd.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2018]

Indien de stemopneming op een centrale locatie in twee of meer gescheiden ruimtes plaatsvindt, is tijdens de gehele stemopneming in iedere ruimte ten minste één lid van het gemeentelijk stembureau aanwezig.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2018]

Indien een persoon die bijstand verleent aan het gemeentelijk stembureau als bedoeld in artikel 27 van het Experimentenbesluit twijfelt over de geldigheid van een stem of van oordeel is dat een stem ongeldig is, wordt deze stem ter beoordeling voorgelegd aan een of meer leden van het gemeentelijk stembureau.

Artikel 6a [Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Voor zover, bij een combinatie van stemmingen als bedoeld in de artikelen J 6 en J 6a van de Kieswet, het gemeentelijk stembureau het vermoeden heeft dat stembescheiden van de verkiezing waarvoor het gemeentelijk stembureau is ingesteld, in de verzegelde pakken van een andere verkiezing terecht zijn gekomen, kan het gemeentelijk stembureau, na een verzoek aan burgemeester en wethouders om de desbetreffende pakken naar het gemeentelijk stembureau over te brengen, deze pakken openen en de stembescheiden van de verkiezing waarvoor het gemeentelijk stembureau is ingesteld, die in de pakken van de andere verkiezing worden aangetroffen, uit de desbetreffende pakken halen en bij zijn stemopneming betrekken.

 • 2 Indien een situatie als bedoeld in het eerste lid zich voor heeft gedaan, maakt het gemeentelijk stembureau hiervan melding in het proces-verbaal en brengt het onverwijld een afschrift van het proces-verbaal over naar het hoofdstembureau, respectievelijk het centraal stembureau van de andere verkiezing.

§ 4. De schorsing van de zitting van het gemeentelijk stembureau [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De schorsing van de zitting van het gemeentelijk stembureau wordt op een algemeen toegankelijke wijze elektronisch bekendgemaakt en door aan de deur van de locatie waar de stemopneming plaatsvindt een kennisgeving te bevestigen dat de zitting is geschorst. Zo spoedig mogelijk wordt op dezelfde wijze bekendgemaakt waar en wanneer de zitting wordt hervat.

 • 2 Van de schorsing van de zitting van het gemeentelijk stembureau doet de burgemeester, tenzij het de verkiezing betreft van de leden van de gemeenteraad, onverwijld mededeling aan de voorzitter van het hoofdstembureau.

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Indien de zitting is geschorst, nadat een transportbox is geopend, worden alle bescheiden die zich in de transportbox bevonden, daarin teruggedaan. Vervolgens wordt de transportbox onmiddellijk in tegenwoordigheid van de aanwezige kiezers afgesloten en verzegeld.

 • 2 De sleutel waarmee de transportbox is afgesloten en het proces verbaal van het betreffende stembureau worden in een te verzegelen enveloppe gedaan.

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2018]

Van de geschorste zitting wordt proces-verbaal opgemaakt door het gemeentelijk stembureau.

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2018]

Onmiddellijk na de ondertekening van het proces-verbaal wordt dit met de verzegelde transportboxen en de verzegelde enveloppen door de voorzitter bij de burgemeester in bewaring gegeven.

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2018]

De burgemeester stelt tijdig voor de aanvang van de hervatte zitting de hem overgegeven verzegelde transportboxen en verzegelde enveloppen ter beschikking van het gemeentelijk stembureau.

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2018]

Na aanvang van de hervatte zitting verricht het gemeentelijk stembureau voor ieder stembureau waarvoor de uitkomst nog niet is vastgesteld, de stemopneming, overeenkomstig de artikelen 27 tot en met 37 van het Experimentenbesluit, en stelt het de uitkomst vast overeenkomstig paragraaf 3.4 van het Experimentenbesluit.

§ 5. Overige bepalingen [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2018]

 • 2 Het model voor het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau is het model dat in de bijlage bij deze regeling is opgenomen.

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van de dag dat de Experimentenwet vervalt.

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke experimentenregeling centrale stemopneming.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

R.H.A. Plasterk

Bijlage [Vervallen per 01-01-2018]

Model I:. Proces-verbaal van een stembureau bij het experiment met een centrale stemopneming [Vervallen per 01-01-2018]

Bijlage 254993.png
Bijlage 254994.png
Bijlage 254995.png
Bijlage 254996.png
Bijlage 254997.png

Model I:. Proces-verbaal van een stembureau bij het experiment met een centrale stemopneming [Vervallen per 01-01-2018]

Bijlage 254998.png

Model II:. Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau [Vervallen per 01-01-2018]

Bijlage 254999.png
Bijlage 255000.png
Bijlage 255001.png
Bijlage 255002.png
Bijlage 255003.png
Bijlage 255004.png

Model II:. Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau [Vervallen per 01-01-2018]

Bijlage 255005.png

Model II:. Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau [Vervallen per 01-01-2018]

Bijlage 255006.png
Bijlage 255007.png
Bijlage 255008.png