Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Ontslagbesluit (regels AOW-gerechtigden in geval van bedrijfseconomisch ontslag)[Regeling vervallen per 01-07-2015.]

Geldend van 01-04-2014 t/m 30-06-2015

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 februari 2014, 2014-0000020505 tot wijziging van het Ontslagbesluit inzake regels voor AOW-gerechtigden in geval van bedrijfseconomisch ontslag

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 6, derde en vierde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945;

Besluit:

Artikel I [Vervallen per 01-07-2015]

[Red: Wijzigt het Ontslagbesluit.]

Artikel II [Vervallen per 01-07-2015]

Een voor de inwerkingtreding van deze regeling ingediend verzoek tot opzegging van de arbeidsverhouding wegens bedrijfseconomische redenen wordt op de voet van de artikelen 4:2 en 4:4 van het Ontslagbesluit, zoals dit luidde voor de inwerkingtreding van deze regeling, afgehandeld.

Artikel III [Vervallen per 01-07-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang 1 april 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 februari 2014

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher.