Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RUD Zeeland 2014[Regeling vervalt per 18-02-2019.]

Geldend van 18-02-2014 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 10 februari 2014, nr. BOACAT2014/010, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de RUD Zeeland van 22 januari 2014 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket en de korpschef bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 18-02-2019]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2 [Vervallen per 18-02-2019]

De personen, werkzaam in de functie van inspecteur in dienst van de RUD Zeeland, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3 [Vervallen per 18-02-2019]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4 [Vervallen per 18-02-2019]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 20 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5 [Vervallen per 18-02-2019]

Artikel 6 [Vervallen per 18-02-2019]

  • 1 De directeur van de RUD Zeeland brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7 [Vervallen per 18-02-2019]

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Milieu en Welzijn provincie Zeeland 2010 van 27 oktober 2010, nr. 5671143/Justis/10, wordt ingetrokken.

Artikel 8 [Vervallen per 18-02-2019]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 7 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 9 [Vervallen per 18-02-2019]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 10 [Vervallen per 18-02-2019]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar RUD Zeeland 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 februari 2014

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

A.A.A.M. Huldy

Afdelingsmanager V&T, wnd.