Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Beleidsregel expiratie uitkering ziekengeld BES

Geldend van 08-02-2014 t/m heden

Beleidsregel van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 januari 2014, 2014-0000011942, houdende vaststelling van de periode van onafgebroken arbeidsongeschiktheid op grond van artikel 5, eerste lid, van de Wet ziekteverzekering BES (Beleidsregel expiratie uitkering ziekengeld)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Wet ziekteverzekering BES;

Besluit:

Artikel 1

Voor het na twee jaar vervallen van het recht op ziekengeld wegens eenzelfde ziekteoorzaak, zoals bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet ziekteverzekering BES, wordt uitgegaan van een situatie van onafgebroken arbeidsongeschiktheid. Voor het bepalen van de onafgebroken arbeidsongeschiktheid gedurende een periode worden tijdvakken van ongeschiktheid samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen.

Artikel 2

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Artikel 3

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel expiratie uitkering ziekengeld BES.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. Deze beleidsregel wordt ter inzage gelegd bij de RCN-unit Sociale Zaken op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Kralendijk, 23 januari 2014

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:

H. Bouwen,

Hoofd RCN-unit Sociale Zaken.