Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit naamswijziging Agentschap De Werkmaatschappij

Geldend van 01-02-2014 t/m heden

Besluit naamswijziging Agentschap De Werkmaatschappij

De Minister voor Wonen en Rijksdienst mede namens de Minister van Financiën,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 en de Regeling Agentschappen,

Besluit tot wijziging van

Artikel 1

De tenaamstelling van het Agentschap komt te luiden: Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR). Hiermee zal de eerdere tenaamstelling (De Werkmaatschappij) komen te vervallen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit naamswijziging Agentschap De Werkmaatschappij.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 januari 2014

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok