Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Postregeling 2009 (herziening tariefregulering en verbetering [...] inzicht in de kosten van de universele postdienstverlening)

Geldend van 29-01-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 28 januari 2014, nr. WJZ/14007819, tot wijziging van de Postregeling 2009 ter herziening van de tariefregulering en verbetering van het inzicht in de kosten van de universele postdienstverlening

Artikel I

[Red: Wijzigt de Postregeling 2009.]

Artikel II

Bij de toetsing of tariefwijzigingen voor 2014 voldoen aan artikel 25, eerste lid, onderdeel a, van de wet gaat de Autoriteit Consument en Markt uit van de Postregeling 2009 zoals die luidde voor inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel III

  • 1 In de periode met ingang van 1 oktober 2014 tot en met de dag waarop de totale tariefruimte, bedoeld in artikel 14 van de Postregeling 2009, voor 2015 is bepaald, bestaat de tariefruimte van de universele postdienst voor 2015 in afwijking van de artikelen 14 tot en met 15 van de Postregeling 2009, uit het totaal van de vermenigvuldiging van:

    • a. de tariefruimte die volgt uit de artikelen 17 tot en met 17b van de Postregeling 2009 zoals die luidde voor inwerkingtreding van deze regeling, met

    • b. de aanvullende tariefruimte die wordt berekend overeenkomstig onderdeel B van bijlage 3, met dien verstande dat de Autoriteit Consument en Markt de factor k en de rendementscorrectie berekent aan de hand van de gegevens in de financiĆ«le verantwoording van 2013.

Artikel IV

  • 1 Indien deze regeling in werking treedt na 31 januari 2014 kan de verlener van de universele postdienst in afwijking van artikel 13a van de Postregeling 2009, uiterlijk op 1 april 2014 de informatie over het kostentoerekeningsysteem overleggen.

  • 2 De Autoriteit Consument en Markt kan in afwijking van de artikelen 14a, eerste lid, en 14b, eerste lid, van de Postregeling 2009 uiterlijk op 1 oktober 2014 de basis tariefruimte en de aanvullende tariefruimte bepalen, indien de verlener van de universele dienst op grond van het eerste lid, de informatie over het kostentoerekeningsysteem overlegt na 1 maart 2014.

Artikel V

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 januari 2014

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp